Erfaringsblade

Titel SfB Udgivelsesdato Sortér stigende
Huse i Grønland
Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation
I Grønland er krybekældre på grund af terrænforholdene en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside.
(19) 16 06 23
(19) Bygningsbasis under ét 2016-06-23
Vandbelastet sokkel
Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand
Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – ofte med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør.
(13) 16 06 20
(13) Terrændæk 2016-06-20
kældergulve fugtsikring og varmeisolering
Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
Ved isolering af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.
(19) 15 11 14
(19) Bygningsbasis under ét 2015-11-14
Hindring af fugtopstining fra underliggende jordlag
Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering

Helt frem til begyndelsen af 1970’erne er der udført mange terrændæk opbygget uden – eller med et ofte ikke-virkende – kapillarbrydende grus- eller slaggelag til hindring af fugtopsugning fra underliggende jordlag.Herved er konstateret f

(13) 14 12 12
(13) Terrændæk 2014-12-12
enfamiliehus hvor radonsug er udført med sugebrønde
Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse

I BR10 kræves indstrømning af radon i nye bygninger begrænset – og desuden anbefales gennemført særlige foranstaltninger i ældre bygninger.

(13) 14 12 10
(13) Terrændæk 2014-12-10
Niveaufri adgang
Niveaufri adgang og terrændæk

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang ved alle udvendige adgange til en bygning medfører ofte, at bygningen„ trykkes så langt ned i terrænet“, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i

(19) 13 12 31
(19) Bygningsbasis under ét 2013-12-31
Opfugtning af mur
Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering

Efter renovering af uisolerede terrændæk eller lave krybekælderdæk i ældre bygninger ses undertiden – ikke tidligere konstateret – fugtopstigning i ydervægge.

(19) 11 12 28
(19) Bygningsbasis under ét 2011-12-28
Krybekælder angrebet af skimmelvækst
Risiko ved udeluftventilerede krybekældre

Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen generelt frarådes anvendt i nye bygninger.

(19) 09 12 30
(19) Bygningsbasis under ét 2009-12-30
Hus på punktfundament
Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter – skadedyr, fugt, komfort, energirenovering

Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter.

(12) 08 04 29
(12) Fundamenter 2008-04-29
Nyopført bygning med frit vand på det omgivende terræn
Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk.

(13) 07 10 30
(13) Terrændæk 2007-10-30
Petanqueanlæg
Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg - ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg

I dette erfaringsblad beskrives anlæggets etablering, konstruktive opbygning, materialevalg og omgivelser, så spilleglæden øges og omfanget af vedligehold reduceres.

(10) 07 08 01
(10) Terræn 2007-08-01
Opsætning af grundmursplader
Fugtskader i ældre kældre - udbedring og forebyggelse
I mange ældre ejendomme er fugt i kældrene almindeligt forekommende, men hvis opfugtningen bliver for kraftig, kan det fx medføre afskallende puds og maling fra væggene, råd og svampeskader på træbjælker, gulve, paneler samt fugtskader på o
(19) 04 12 29
(19) Bygningsbasis under ét 2004-12-29
Fugt i kældre
Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser
Fugt i kældre er almindeligt forekommende i mange ældre ejendomme, og kraftig opfugtning kan fx medføre: afskallende puds og maling fra væggene, skader på træbjælkelag, gulve, paneler mv., skader på opbevarede genstande, vækst af skimmelsva
(19) 04 12 28
(19) Bygningsbasis under ét 2004-12-28
Rørgennemføringer i terrændæk med løs isolering
Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer

Kuldebroer i fundamenter og terrændæk kan være årsag til en væsentlig del af en bygnings samlede varmetab.

(13) 04 08 03
(13) Terrændæk 2004-08-03
deformeret trægulv
Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
Dette erfaringsblad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af fugtspærrer i gulvkonstruktioner. Desuden gennemgås konkrete eksempler på en række almindeligt anvendte udførelsesdetaljer.
(13) 04 08 02
(13) Terrændæk 2004-08-02
Pavillonbyggeri
Dæk over terræn i pavillonbyggeri

I 1980'erne og 90'erne blev der bygget mange pavillonbygninger til institutioner, midlertidige kontorer og indkvartering af flygtninge - og der opføres stadig mange af disse bygninger.

(19) 03 12 29
(19) Bygningsbasis under ét 2003-12-29
betonplade i en terrændækkonstruktion
Fundering af terrændæk
Sætninger i jordlagene under et terrændæk kan forårsage alvorlige bygningsskader.
(13) 99 04 19
(13) Terrændæk 1999-04-19
Forringede betingelser for træer og buske
Vækstjord på byggegrunde - Indretning af beskyttelseszoner

Sædvanlig praksis for beskyttelse af vækstjord på byggegrunde er utilstrækkelig til at sikre, at den efterfølgende beplantning vil kunne trives.

(10) 99 02 15
(10) Terræn 1999-02-15
Kapillarbrydende lag
Kapillarbrydende lag i terrændæk
I terrændækkonstruktioner anvendes kapillarbrydende lag, der skal sikre, at der ikke sker en kapillær opsugning af vand fra terrænet.
(13) 98 12 01
(13) Terrændæk 1998-12-01
Fugt skade på gulv
Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør

Indledningsbilledet viser et fugtskadet gulv. Skaden er opstået, fordi dårligt isolerede varmerør er placeret på betonpladen uden en fugtspærre oven på denne.

(13) 98 09 24
(13) Terrændæk 1998-09-24
Hævet gulv p.g.a. udvidede slagger
Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk

I de seneste 15 år er der i flere tilfælde konstateret alvorlige problemer med hævede gulve og udpressede fundamenter i bygninger, hvor der har været anvendt slagger som kapillarbrydende materiale.

(13) 97 06 23
(13) Terrændæk 1997-06-23
Beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge
Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk

Ældre huse med ingen eller beskeden varmeisolering i terrændæk og ydervægge frembyder ofte en række indeklimaproblemer, der tilmed kan være allergifremkaldende.

(13) 97 04 24
(13) Terrændæk 1997-04-24
Revner i mur forårsaget af et træ
Sætningsskader forårsaget af træer

Træer og buske er hvert år medvirkende årsag til, at der opstår revner i en del huse, der er funderet på ler. Fænomenet er observeret i alle dele af Danmark, men mest hyppigt i de egne, der er præget af meget fedt ler fra tertiærtiden.

(12) 94 09 13
(12) Fundamenter 1994-09-13