Vinduesudskiftninger

Erfaringsblade

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener.
Regnvand er trængt ind under glaslisterne og i disses geringssamlinger. Mange trævinduer af dårlig konstruktion nedbrydes på denne måde som følge af opfugtning.