Flydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse

Indhold

 • Beskrivelse
 • Udfaldskrav og kontrol
 • Forbehandling
 • Arbejdsudførelse
  • Udlægning af flydemørtel

Anvendelse af flydemørtler som slid, eller afretningslag på et underliggende betonlag bliver mere og mere almindeligt inden for industri- og institutionsbyggeri. Mangelfulde beskrivelser har dog ofte medført uacceptable resultater. Hertil kommer, at der er konstateret en række skader dels på grund af forbehandlingen af betonunderlaget, dels som følge af de særlige forhold, der gælder for flydemørtlers lægning og hærdning.
Dette blad gennemgår på de to første der de punkter, der som minimum bør indgå i den projekterendes beskrivelse, herunder udfaldskrav og kontrolforanstaltninger. Sidst i bladet omtales i hver sit afsnit forbehandling af betonunderlaget og udførelse af selve afretningslaget. Bemærk, at bladet ikke gælder for spartelmasser.

Beskrivelse

Beskrivelsen, der udarbejdes på basis af bygherrens krav til gulvets bæreevne, slidstyrke, punktbelastning, klimapåvirkninger, planhed med videre, bør som minimum indeholde følgende punkter:

Materialebeskrivelse

 • Mørtlen skal være cementbaseret eller anhydritbaseret. Lagtykkelsen skal være mindst 5 mm.
 • Vejledende belastningsklasse. Belastningsklassen afhænger af påvirkningen og kan bestemmes ved hjælp af tabel 1.


Arbejdsbeskrivelse

 • Materialer skal behandles efter leverandørens anvisninger. Se den nærmere omtale i afsnittet "Arbejdsudførelse".
 • Eventuelle dilatationsfuger i gulvkonstruktionen skal fremgå af plantegninger i målestok mindst 1:5.
 • Eventuel fugtspærre i gulvkonstruktionen skal fremgå af snittegning.
 • Ved afgivelse af tilbud skal entreprenøren vedlægge: 1) En udførlig beskrivelse af behandling af underlag samt priming og udlægningsprocedure. 2) Relevante oplysninger i henhold til tabel 2.
 • Udfaldskrav og kontrolforanstaltninger. Se omtalen i det følgende afsnit.
 • Entreprenøren skal udføre prøveareal (referencefelt), dels for færdigafrenset overflade, dels for færdigt, udlagt lag. Se den nærmere omtale i afsnittene "Forbehandling" og "Arbejdsudførelse".

Tabel 1. Vejledende belastningsklasser. Betegnelser i parentes refererer til DIN 18560 (AE/ZE 12): Anhydritslidlag/Cementslidlag med trykstyrke 12 MPa.

Boliger. Gulvbelægning f.eks. tæppe, vinyl, linoleum. A (AE/ZE 12)
Kontorer med let hjulbelastning. Gulvbelægning f.eks. tæppe, vinyl, linoleum. B (AE/ZE 20)
Lettere industri med moderat hjulbelastning. Gulvbelægning f.eks. vinyl, linoleum, akryl, epoxy. C (AE/ZE 30)
Industri med kraftig hjulbelastning. Gulvbelægning f.eks. akryl, epoxy. D (AE/ZE 40)


Tabel 2. Oversigt over oplysninger fra materialeleverandøren, som skal vedlægges til brug ved vurdering af tilbuddet. Ikke alle punkter er relevante i den enkelte byggesag, men oversigten kan benyttes som huskeliste ved udarbejdelse af beskrivelsen.

Underbetons trykstyrke ... MPa.
Underbetons sammenhængsstyrke ... MPa.
Højeste tilladte restporefugt ... % RF ved ... °C i underbeton ved udlægning af afretningslag
Niveau på underbetons overflade ± ... mm på f.eks. 2 m retskede. Underbetons overfladestruktur (f.eks. kostet, afrettet, glittet). Maksimal hældning på underbeton ... ‰.
Styrker ... MPa i henhold til tabel 4.
Elasticitetsmodul ... MPa.
Densitet... kg/m3.
Udtørringssvind ... mm/m.
Varmeudvidelse ... mm/m pr. 10 °C.
Varmeledningstal ... W.
Elektrisk ledeevne ... Ohm x cm.
Termisk bestandighed ± ... °C.
Laveste lægningstemperatur ... °C.
Gangbar efter ... døgn ved hærdning i ... °C og ... % RF i rumluft.
Fuldt belastbar efter ... døgn ved udtørring i ... °C og ... % RF i rumluft.
Kan belægges med diffusionstæt belægning limet med vandig dispersionsfilm efter ... døgn ved hærdning/udtørring i ... °C og ... % RF i rumluft.
Højeste tilladte restporefugt ... % RF i afretningslagets porer ved udførelse af diffusionstæt belægning.
Fugtspærre kræves/kræves ikke.
Dilatationsfuger kræves/kræves ikke.

 

 

Tabel 3. Udfaldskrav, kontrolmetode og -omfang. Vejledende styrkekrav er omtalt i tabel 4.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.