Gå til hovedindhold

Nedsivning af regnvand i faskiner

Sandfangsbrønd

I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold. Mange faskiner i parcelhushaver giver jævnligt anledning til oversvømmelse på terræn – enten fordi de er for små, forkert opbyggede, eller fordi de er dårligt vedligeholdte. Eksempelvis forekommer der ofte gener som følge af manglende eller dårligt fungerende sandfangsbrønde, rødder i ledninger, brønde eller faskiner samt tilstopning af faskinens bund og sider. Mange kommuner tilskynder udbredelse af faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand. Fotografiet viser overløb fra sandfangsbrønd på grund af en forstoppet faskine.

ID
(50) 06 04 03
Erstatter

Indledning

Faskiner har i mange år været anvendt til bortskaffelse af regnvand i områder uden kloakering – eller hvor der kun er spildevandskloakering. Aktuelt anvendes faskiner også til nedsivning af regnvand – enten som alternativ eller sammen med traditionel kloakering. Fordelene ved nedsivning af regnvand er blandt andet:

  • at belastningen på renseanlæg, pumpestationer og andre dele af de fælles kloaksystemer reduceres,
  • at det lokale miljø forbedres, fx i forhold til åer, vandløb og grundvand.

Derfor stiller mange kommuner krav om, at tagvand fra bygninger i nye udstykninger skal tilsluttes faskiner. Herudover tilbyder nogle kommuner, at grundejernes tilslutningsbidrag tilbagebetales, hvis der etableres faskiner til nedsivning af tagvand i eksisterende bebyggelser. Grundejeren må selv udføre både faskiner og tilhørende ledninger fra beboelsesbygning, udhuse, garager og carporte.

Bemærk, at grundejeren ikke må udføre indgreb i det eksisterende afløbssystem. Faskiner skal udføres efter såvel Miljøstyrelsens [1] som Erhvervs- og Byggestyrelsens [2] regler. Hvis nedsivning ikke allerede er påbudt, skal grundejeren dog have tilladelse fra kommunen til etablering af faskiner. Desuden forudsættes:

  • at faskinen placeres på egen grund,
  • at jordbunden er egnet til nedsivning,
  • at der kun ledes regnvand til faskinen,
  • at faskinen ikke giver anledning til gener og overfladisk afstrømning.


I det følgende gennemgås afstandskrav (tabel 1), dimensionering (tabel 2) og opbygning af faskiner (figur 1) samt anbefalinger til drift og vedligehold.

Nedsivningsanlæg for parcelhus

Figur 1. Nedsivningsanlæg for parcelhus, hvor tagvandet ledes via et sandfang (A) til en faskine med plastkassetter (B).

Afstandskrav til faskiner

Tabel 1. Afstandskarv til faskiner.
* = hvis terrænet falder bort fra huset – eller hvis huset er nyt – eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.
** = hvis jordbundsforholdene medfører, at der ikke er fare for opblødning – eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget

Tabel over jordens ledningsevne (m/s)

Tabel 2. Jordens ledningsevne (m/s). Areal som kan tilsluttes 1 m3 faskine af henholdsvis singels, letklinker eller plastkassetter i forskellige jordarter. Det forudsættes, at faskinen højst skal afvande 150 m2 overfladeareal.

Eksempel
Til et hus med en tagflade på 150 m2 er der udarbejdet en infiltrationstest, der viser, at jorden har en hydraulisk ledningsevne på 10-6 m/s. Ved at benytte tabellen bestemmes det største areal, der kan tilsluttes til 1 m3 faskine, for fyldmateriale i form af fx singels, letklinker og plastkassetter. Herefter beregnes faskinens størrelse.

Singels  
Tabellen viser 7 m2 areal pr. m3 faskine. Derfor skal faskinens størrelse være : 150 m2 / 7 m2/ m3 = 21 m3 . Dette svarer til 42 meter faskine med en bredde på 0,5 meter. 

Letklinker  
Tabellen viser 12 m2 areal pr. m3 faskine. Derfor skal faskinens størrelse være : 150 m2 / 12 m2/ m3 = 13 m3. Dette svarer til 26 meter faskine med en bredde på 0,5 meter.

Plastkassette
Tabellen viser 20 m2 areal pr. m3 faskine. Derfor skal faskinens størrelse være : 150 m2 / 20 m2/ m3 = 7,5 m3 Dette svarer til 15 meter faskine med en bredde på 0,5 meter.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.