Gå til hovedindhold

Nedsivning af regnvand i faskiner

Overløb fra sandfangsbrønd på grund af en tilstoppet faskine

Overløb fra sandfangsbrønd på grund af en tilstoppet faskine.

Faskiner til nedsivning af regnvand har været brugt i mange år, og som regel fungerer de uden problemer. Det sker dog, at de giver anledning til oversvømmelse på terræn og fugt i ydermure – enten fordi de er for små, forkert opbyggede eller er dårligt vedligeholdt. Erfaringsbladet gennemgår opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav og dimensioneringsregler samt anbefalinger til drift og vedligehold.

ID
(50) 22 12 19
Erstatter

Indledning

Faskiner har i mange år været anvendt til bortskaffelse af regnvand i områder uden kloakering, eller hvor der kun er spildevandskloakering. Faskiner anvendes til nedsivning af regnvand, enten som alternativ eller sammen med traditionel kloakering, eller som en del af et LAR-anlæg (Lokal afledning af regnvand). 1-3 Fordelene ved nedsivning af regnvand er bl.a.:

  • at belastningen på renseanlæg, pumpestationer og andre dele af de fælles kloaksystemer reduceres
  • at det lokale miljø forbedres, fx i forhold til åer, vandløb og grundvand.

Derfor stiller mange kommuner krav om, at tagvand fra bygninger i nye udstykninger skal håndteres lokalt fx via faskiner. Herudover tilbyder nogle kommuner, at grundejeren kan få tilbagebetalt sit tilslutningsbidrag for regnvand, hvis der etableres lokal afledning af regnvand, fx i faskiner i den eksisterende bebyggelse. Grundejeren må selv udføre både faskiner og tilhørende ledninger fra beboelsesbygning, udhuse, garager og carporte. Det kræver dog hjælp fra en autoriseret kloakmester, hvis regnvandet skal kobles fra det eksisterende fællessystem.

Nedsivning af regnvand kræver tilladelse fra kommunen efter spildevandsbekendtgørelsen. 4 Desuden skal faskiner placeres, så bygningsreglementets krav om beskyttelse af bygninger mod vandansamlinger og fugt overholdes. 5 Forudsætninger for at få en nedsivningstilladelse er:

  • at faskinen placeres på egen grund
  • at jordbunden er egnet til nedsivning
  • at der kun ledes regnvand til faskinen
  • at faskinen ikke giver anledning til gener og overfladisk afstrømning
  • at visse afstandskrav skal overholdes.

Det er ikke en forudsætning at etablere faskinen over grundvandsspejlet, men de fleste kommuner angiver i deres tilladelse, at afstanden til grundvandsspejlet skal være mindst 1 m.

I det følgende gennemgås afstandskrav, dimensionering og opbygning af faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.