Kondensvand i skorstene ved gasfyring

Erfaringsblad
(56) 99 06 07 (annulleret 25.05.2010)
Udgave
4

Indhold

 • To mulige løsninger
 • Forklaring

Efter indførelsen af naturgas i Danmark er et større antal oliefyrede centralvarmeanlæg ændret til gasfyring med anvendelse af den eksisterende kedel.

Også en del nybyggede ejendomme opvarmes med centralvarmekedler med gasblæsebrændere.

Herved er der opstået problemer med korrosion i stålskorstene og frostsprængning og løbesod i murede skorstene på grund af kondensvand, der dannes på de indvendige flader øverst i skorstenen.

Total udskiftning af skorstenen har været nødvendig i adskillige tilfælde. Der har endvidere i nogle tilfælde yderligere været følgeskader fra løbesod på tilgrænsende vægge.

To mulige løsninger

Risikoen for typiske problemer – løbesod, korrosion, frostsprængning eller en totaludskiftning af skorstenen – kan undgås fra starten ved at vælge enten en "tør" eller en "våd" skorsten.

"Tør" skorsten 

Ved en såkaldt "tør" skorsten skal det sikres, at der ikke sker kondensering i skorstenen. Se figur 5.

Hvis temperaturen på de indvendige flader i den øverste del af skorstenen under alle forekommende driftsforhold er højere end dugpunktstemperaturen, kan vanddampene i røggassen ikke kondensere.

Følgende forhold skal være i orden for at undgå kondensvand: 

 • Skorstenens lysning skal være så lille som mulig, dvs. at lysningen skal være som angivet i figur 6. Grundlaget er den indfyrede effekt i kW og skorstenens højde fra skorstensfod til toppen af skorstenspiben.

I praktisk taget alle tilfælde vil eksisterende skorstenes lysning være for stor, idet minimumslysningen ved oliefyrede anlæg kun i sjældne tilfælde er mindre end Ø 150 mm. Ved gasfyrede anlæg kan minimumslysningen være så lille som Ø 80 mm, se figur 6.

Skorstenen skal være velisoleret. Dette medfører, at murede skorstene uden isolerende kærne skal fores med en isolerende kærne eller med et velisoleret foringsrør af stål, keramisk materiale eller aluminium, se figur 3. Foringsrøret skal have en lysning så tæt på den mindst tilladelige som muligt og være isoleret mest muligt i forhold til den eksisterende skorstens lysning. Det er ikke tilladt at anvende løs Leca, sand eller lignende til isolering mellem foring og skorstensvanger, fordi disse materialer kan forårsage forskydninger i foringen.

I murede skorstene med eksisterende kærne (ISOKERN, Kaminent eller tilsvarende) skal skorstenen fores med et foringsrør med så nær som muligt korrekt lysning. Foringen vil normalt ikke kunne være isoleret, fordi der ikke vil være plads i den eksisterende skorsten. Ovenstående vil ligeledes være tilfældet i eksisterende, præisolerede stålskorstene.

Ved brug af metalliske foringsrør tilrådes det at ventilere mellemrummet som vist i figur 3 for at undgå fugtansamlinger. Metalliske foringsrør skal samles med trækfaste samlinger.

"Våd" skorsten

Hvis det er uundgåeligt, at der under de forekommende driftsforhold sker kondensering af vanddampene i røggassen, eller hvis det er ønskeligt at røgtemperaturen kommer under dugpunktstemperaturen, klassificeres skorstenen som "våd".

Ved valg af "våd" skorsten skal følgende iagttages:

 • Skorstenens lysning skal beregnes som for "tør" skorsten.
 • Foringsrøret skal være vandtæt og korrosionsbestandigt. Kondensatet skal kunne aftappes og bortledes, se figur 4.
 • Foringsrør kan være isolerede, eller mellemrum mellem foringsrør og skorsten ventileret som beskrevet for "tør" skorsten.

Fællesbestemmelser

Fælles for såvel "tørre" som "våde" skorstene gælder i øvrigt følgende:

 • Isolerende kærner skal være godkendt af By- og Boligministeriet.
 • Metalliske foringer skal være godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning, hvilket blandt andet indebærer krav om trækfaste samlinger.
 • Foringsrør skal afsluttes mindst 0,2 m under tilslutning fra kedlens aftræksrør.
 • Foringsrøret skal kunne udskiftes uden væsentlige bygningsændringer.
 • Foringsrør skal kunne inspiceres gennem inspektionslem eller lignende.
 • Rensning skal kunne udføres uden demontering af gasbrænder eller kedel.
 • Foringsrør skal afsluttes over skorstenens top og være inddækket, så der ikke kan trænge vand ind i murværk eller isolering.
 • I henhold til Gasreglementet skal der monteres en aftrækssikring i aftræksrøret fra centralvarmekedler med gasblæsebrænder. Kravet tager sigte på at undgå sikkerhedsmæssigt farlige hændelser i tilfælde af en skorstensblokering. 

Bestemmelsen er trådt i kraft 1. januar 1998, og eventuelt nødvendige ændringer i ældre, eksisterende anlæg skal være gennemført senest 1. januar 2000.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kondensvand i skorstene ved gasfyring - side 1 Kondensvand i skorstene ved gasfyring - side 2