Gå til hovedindhold

Kommissorium for BYG-ERFAs Teknikergruppe

Formål
Formålet med Teknikergruppens arbejde er at bistå direktøren med at udvælge relevante nye emner vedrørende byggetekniske problemstillinger til BYG-ERFAs erfaringsblade samt at kvalitetssikre manuskripter til nye blade og revisionen af eksisterende blade. Dvs. at sikre, at alle erfaringsblade på udgivelsestidspunktet er i overensstemmelse med aktuel gældende praksis og regler for god byggeskik. Et aspekt af formålet med kvalitetssikringen er at tilstræbe konsensus om de byggetekniske løsninger. Teknikergruppens medlemmer er derfor forpligtet til at medvirke til at skabe konsensus om de ca. 20 erfaringsblade, der udgives årligt.

Medlemmer
Teknikergruppen består af 6-10 medlemmer eksklusive sekretariatets medarbejdere. Gruppens medlemmer udpeges af BYG-ERFAs direktør, der løbende vurderer, om de nødvendige faglige kompetencer er til stede i gruppen. Gruppens medlemmer kan løbende udskiftes/suppleres af BYG-ERFAs direktør.

Teknikergruppens medlemmer udpeges på baggrund af deres faglige kompetencer og erfaringer erhvervet i byggeriets praksis og forskningsmiljøer. Det tilstræbes, at medlemmerne – og deres respektive bagland - hver især dækker specialer inden for forskellige byggetekniske/bygningsfysiske områder samtidig med, at de er bredt alment orienteret inden for byggeriets praksis. Der er ikke suppleanter tilknyttet gruppen.

Ledelse
Teknikergruppens møder ledes af BYG-ERFAs direktør.

Opgaven
Teknikergruppen afholder ca.10 årlige møder. 7 dage inden møderne fremsender sekretariatet 5-10 manuskripter i forskellige faser af tilblivelsesprocessen - fra synopsis til færdigt erfaringsblad. Inden mødet læses materialet, og der forberedes en faglig vurdering og kommentering. På mødet:

  • analyseres og drøftes de fremsendte synopser, så det ønskede indhold bliver tydeligt for forfatteren, inden denne begynder arbejdet med selve manuskriptet. Den tilrettede synopsis viderebringes til forfatteren af sekretariatet.
  • drøftes de faglige problemstillinger i de fremsendte manuskripter, og der stilles evt. forslag til ændringer og tilføjelser. Kommentarerne viderebringes til forfatteren af sekretariatet, der bistår denne med redigeringen.
  • udvælges blademner, der enten forud for mødet, eller under mødet er stillet i forslag af eksempelvis gruppens egne medlemmer – i samråd med deres eventuelle bagland eller af organisationer, virksomheder, BYG-ERFAs abonnenter m.fl. I forlængelse af udvælgelsen drøftes mulige forfattere, og det tilstræbes at finde forfattere uden for gruppen, således at der ikke opstår sammenfald mellem forfatter og ”godkender”.
  • drøftes eventuelle revisioner eller annulleringer af ældre udgivelser.
  • foretages en prioritering af, hvilke blade der umiddelbart skal igangsættes.

Ansvar
Teknikergruppens medlemmer har intet juridisk ansvar for indholdet i BYG-ERFAs erfaringsblade eller andet materiale.