Gå til hovedindhold

Vedtægter

§ 1
Fondens navn er Fonden BYG-ERFA.

§ 2
Fondens hjemsted er Gribskov Kommune.
Fonden er stiftet af Byggecentrum, Byggeskadefonden, Erhvervs- og Boligstyrelsen,
Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

§ 3
Fondens formål er at medvirke til erfaringsformidling om byggetekniske forhold for
derved at øge den tekniske kvalitet i byggeriet.
Erfaringsformidlingen vil primært ske gennem udgivelse af erfaringsblade, baseret
på konstaterede byggetekniske problemer. Men også andre former for
erfaringsformidling/-indsamling , kan anvendes til fremme af formålet.
Fondens formål er almennyttig/velgørende. 

§ 4
Fonden overtager følgende aktiver og passiver:

Aktiver:  
Varebeholdninger kr. 231.872
Tilgodehavender kr. 840.019
Omsætningsaktiver                kr. 92.744
I alt aktiver kr. 1.164.633
   
Passiver:  
Grundkapital kr. 300.000
Øvrige reserver kr. 349.191
Gældsforpligtelser kr. 515.442
I alt passiver kr. 1.164.633 


§ 5
Fonden kan af sin formue støtte enkeltpersoner og grupper eller tiltag i øvrigt,
herunder i eget regi med henblik på at fremme formålet. Fonden kan endvidere
som led i opfyldelsen af formålet foretage investeringer af enhver art.

§ 6
Fondens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende
måde:
Byggecentrum, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende
Bygningsfornyelse, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og
Teknologisk Institut udpeger hver 1 medlem.
Herudover kan bestyrelsen udpege 1-2 medlemmer med særligt indsigt/viden om
fondens formål.
Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen når og hvis den
udpegningsberettigede institution måtte ønske dette eller alternativt måtte ønske
at blive fritaget for udpegningsretten. Datoen for udtrædelsespligten er den første i
den efterfølgende måned efter bestyrelses modtagelse af begæring herom.

§ 7
Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december og
således, at der altid udpeges medlemmer til bestyrelsen i de lige år efter
vedtagelsen af nærværende vedtægt. 
Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller
taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer,
fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.
Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at
bestyrelsen altid består af mindst 6 personer.
Genvalg/udpegning kan finde sted.
Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at forlade bestyrelsen med udgangen af det
år, hvor det pågældende medlem fylder 70 år.

§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og vælger en
sekretær (f.eks. direktøren), som efter bestyrelsens beslutning kan deltage i
bestyrelsesmøderne. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde , hvor
bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er
valgt/udpeget i henhold til § 7.
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for fondens drift udarbejdet under
iagttagelse af lovens regler og nærværende fundats.

§ 9
Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst
2 gange årligt, henholdsvis i marts og september.
Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig , når mindst 5 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen er også beslutningsdygtig , når samtlige medlemmer er til stede og
enige i mødets afholdelse, uanset evt. tilsidesættelse af ovennævnte tidsfrist for
indkaldelse.

§ 10
Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende
opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11
Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres
et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 12
Under behørig hensyntagen til fondens drift ansætter bestyrelsen en direktør.
Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og fondens virksomhed.
Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden i
overensstemmelse med de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har
angivet.

§ 13
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger
indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
senest ved næste møde.

§ 14
Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det
foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.
Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og
etableringsudgifter samt formuebevægelser i overensstemmelse med
lovgivningens regler herom.
Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af
bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes i bekræftet kopi til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 15
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af
bestyrelsesformanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening.

§ 16
Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et
eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens
formålsparagraf - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering i
overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 17
For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden
skal respekteres.

§ 18
Væsentlige beslutninger, fonde vedrørende, såsom optagelse af lån, køb, salg og
pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter
træffes af bestyrelsen med 3/4 flertal.

§ 19
Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan
besluttes med 3/4 flertal, og skal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende
møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel.
Eventuelle beslutninger i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til
beslægtede formål med 3/4 flertal alt afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer
og med godkendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Således vedtaget af bestyrelsen d. 11. marts 2011.