Gå til hovedindhold

Vedtægter

§ 1
Fondens navn er Fonden BYG-ERFA.

§ 2
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
Fonden er stiftet af MOLIO Erhvervsdrivende Fond (tidl. Byggecentrum), Byggeskadefonden,
Erhvervs- og Boligstyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg
Universitet
(tidl. Statens Byggeforskningsinstitut) og Teknologisk Institut.

§ 3
Fondens formål er at medvirke til erfaringsformidling om byggetekniske forhold for
derved at øge den tekniske kvalitet i byggeriet.
Erfaringsformidlingen vil primært ske gennem udgivelse af erfaringsblade, baseret
på konstaterede, byggetekniske problemer. Men også andre former for
erfaringsformidling/-indsamling , kan anvendes til fremme af formålet.
Fondens formål er almennyttige/velgørende. 

§ 4
Fonden overtager følgende aktiver og passiver:

Aktiver:  
Varebeholdninger kr. 231.872
Tilgodehavender kr. 840.019
Omsætningsaktiver                kr. 92.744
I alt aktiver kr. 1.164.633
   
Passiver:  
Grundkapital kr. 300.000
Øvrige reserver kr. 349.191
Gældsforpligtelser kr. 515.442
I alt passiver kr. 1.164.633 


§ 5
Fonden kan af sin formue støtte enkeltpersoner og grupper eller tiltag i øvrigt,
herunder i eget regi med henblik på at fremme formålet. Fonden kan endvidere
som led i opfyldelsen af formålet foretage investeringer af enhver art.

§ 6
Fondens bestyrelse består af 7-9 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:
MOLIO Erhvervsdrivende Fond, Byggeskadefonden, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
(tidl. Statens Byggeforskningsinstitut) og Teknologisk Institut udpeger hver 1 medlem. 

Herudover skal bestyrelsen udpege 2-4 medlemmer med særlig indsigt/viden om fondens formål.
En udpegningsberettiget institution er berettiget til, såfremt denne måtte vælge det at blive fritaget for
udpegningsretten indtil videre.


§ 7
Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december og 
således, at der altid udpeges medlemmer til bestyrelsen i de lige år efter
vedtagelsen af nærværende vedtægt. 
Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller
taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer,
fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.
Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at
bestyrelsen altid består af mindst 7 personer.
Genvalg/udpegning kan finde sted.
Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at forlade bestyrelsen med udgangen af det
år, hvor det pågældende medlem fylder 70 år.

§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og vælger en sekretær
(f.eks. direktøren), som efter bestyrelsens beslutning kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig,
efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeger i henhold til § 7.
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for fondens drift udarbejdet under iagttagelse af lovens
regler og nærværende fundats.

§ 9
Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 2 gange
årligt, henholdsvis i marts og september.
Mødet indkaldes skriftligt med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen er
også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset
evt. tilsidesættelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

§ 10
Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning,
vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær fungerer
næstformanden som formand.

§ 11
Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres
et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 12
Under behørig hensyntagen til fondens drift ansætter bestyrelsen en direktør.
Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og fondens virksomhed.
Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden i overensstemmelse
med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet.

§ 13
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 14

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges
for bestyrelsen inden den 1. april hvert år. 

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter
samt formuebevægelser i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. 

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen
valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes i bekræftet kopi til Erhvervsstyrelsen senest
6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 15
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af
bestyrelsesformanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening.

§ 16
Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt
driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog
efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 17
For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

§ 18
Væsentlige beslutninger, fonde vedrørende, såsom optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af
fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal.

§ 19
Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan besluttes med 2/3
flertal, og skal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages
og højst 1 måneds varsel. Eventuelle beslutninger i henhold til nærværende paragraf skal godkendes
af Erhvervsstyrelsen.
I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål
med 2/3 flertal alt afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Således vedtaget af bestyrelsen den 26. marts 2021.