Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker

Indhold

 • Indledning
 • Nyt byggeri
  • Højdeforskel
  • Højvandslukke til spildevand med og uden fækalier 
 • Tilbageløbsstop
  • Pumpning
 • Højvandslukke – Tilbageløbsstop
 • Eksisterende afløbssystemer
  • Er gulvafløbene nødvendige?
  • Kvalitet af kældergulv og ledninger
  • Regnvandstilslutning i forhold til placering af højvandslukke
  • Kældernedgang og garagenedkørsel
  • Andre installationer – bag højvandslukket
 • Vedligehold
 • BYG-ERFA blade om fornyelse, drift, vedligehold, reparation, projektering og udførelse af kloak- og afløbsinstallationer

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser. Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand. I erfaringsbladet gennemgås årsager til problemerne og forebyggende foranstaltninger - fx installation af såkaldte „højvandslukker“ og „tilbageløbsstop“ – i forbindelse med såvel projektering og udførelse af nyt byggeri som ved renovering af eksisterende bygninger.

Indledning

Opstemning i hovedkloaksystemer medfører især problemer i afløbssystemer, hvor spildevand og regnvand afledes sammen – fordi eventuelt indtrængende vand i kældre vil bestå af opblandet spildevand. Opstemning i hovedkloak kan opstå:

 • under kraftig regn,
 • hvis ledningssystemet er underdimensioneret,
 • ved forstoppelse i kloaksystemet,
 • ved højvande i recipient.

Opstemningen kan medføre:

 • at afløbsvand fra hovedkloak presses ind i bygningens afløbsinstallationer og fx medfører oversvømmelse i kældre,
 • at tilført afløbsvand fra bygningsinstallationer ikke kan bortledes,
 • lugtgener i bygninger.

Kælderoversvømmelser skyldes ofte, at kælderen ligger forholdsvis lavt i forhold til hovedkloaksystemet. Når afløbsvandet herefter stemmes op under kraftigt regnvejr, hvor hovedledningen er fyldt og under tryk – vil vandet kunne stige op over ledningens top (figur 1).

Skitse af gulvafløb i kælder med risiko oversvømmelse

Figur 1. Der er risiko for oversvømmelser, hvis gulvafløb i kælder (kote 17.35) placeres lavere end toppen af hovedafløbsledning (kote 17.70).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker - side 1 Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker - side 2 Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker - side 3 Kælderoversvømmelse - opstemning i hovedkloakker - side 4