Gå til hovedindhold

Drænvand – pumpebrønde

Pumpebrønd for drænvand

Dårligt fungerende pumpebrønde for drænvand kan medføre både fugt- og lugtgener. Fejlfunktion af pumpebrønde for drænvand kan forårsages af fx dårligt udførte tilslutninger, mangel på sikring mod tilbageløb, forekomst af fækalieholdigt eller ildelugtende spildevand, store regnvandsmængder eller utilstrækkelig vedligeholdelse af installationer. I dette erfaringsblad gennemgås, hvordan pumpebrønde for drænvand skal projekteres, udføres og vedligeholdes, så det sikres, at vand fra drænledninger kan fjernes uden risiko for oversvømmelser.

ID
(50) 06 12 27
Erstatter

Indledning

Det er almindeligt, at vand fra dybtliggende drænledninger pumpes op i afløbsinstallationer. Drænledninger er ofte svært tilgængelige – specielt dræn under dybtliggende kældre – og de ligger som regel dybere end de afløbsledninger, de skal tilsluttes. Fordi drænsystemer er svært tilgængelige, er det vigtigt at beskytte dræn mod tilbagestuvning med spildevand i forbindelse med opstemning i hovedkloaksystemet.

En tilbagestuvning med spildevand medfører, at filtermaterialet omkring drænene fyldes med spildevand, hvilket kan føre til lugtgener i kælderen i årevis, fordi filtermaterialet ikke kan renses udefra. Det er derfor et krav, at drænvand fra de mest utilgængelige dræn skal pumpes til afløbssystemet. De mest utilgængelige dræn er fx indskudsdræn (figur 1) og stendræn (figur 2). Omfangsdræn /ledningsdræn, dvs. de dræn, der ligger langs fundamentet i huse uden kælder (figur 3), tilsluttes normalt afløbssystemet direkte. Hvis der er risiko for opstemning i hovedkloakken, skal dette dræn dog også tilsluttes en pumpebrønd. Kommunen kan normalt oplyse, hvor der er risiko for opstemning i et afløbssystem.

Kælder med indskudsdræn

Figur 1. Kældre under grundvandsspejl kan enten ophygges med vandtætte kældergulve og -vægge, eller med indskudsdræn, fx udført som vist ovenfor. Det underste betonlag under gulvet og det yderste betonlag i væggen hindrer indtrængning af større vandmængder i stenlaget mellem betonlagene.

Stendræn

Figur 2. Under gulve, der etableres tæt på grundvandsspejlet anvendes stendræn (et 150–200 mm tykt stenlag). Fra stendrænet ledes drænvandet ud til omfangsdrænet og herfra via pumpebrønden til kloaksystemet.

Omfangsdræn (langs fundament)

Figur 3. I bygninger uden kælder kan omfangsdræn (langs fundament) sluttes direkte til kloaksystemet uden pumpning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.