Gå til hovedindhold

Pumpeanlæg for drænvand

Drænpumpeanlæg ved okkerholdigt grundvand

Drænpumpeanlæg ved okkerholdigt grundvand.

Dårligt fungerende eller forkert udførte pumpeanlæg for drænvand kan medføre både fugt- og lugtgener. Fejlfunktionen kan forårsages af fx dårligt udførte tilslutninger, mangel på sikring mod tilbageløb, tilslutning af fækalieholdigt spildevand og regnvand eller utilstrækkelig vedligeholdelse. Erfaringsbladet beskriver, hvordan pumpeanlæggene skal projekteres, udføres og vedligeholdes. Der tages ikke stilling til radonsug i bladet.

ID
(50) 20 09 26
Erstatter

Indledning

Pumpeanlæg i drænsystemer er omfattet af BR181 og skal udføres som angivet i DS 4322 og DS 4363. Her er det et krav, at der altid skal være frit afløb fra et drænsystem, så det sikres, at grundvand eller nedsivende overfladevand ikke står op ad en kældervæg gennem længere tid.

Drænledninger er ofte svært tilgængelige – specielt dræn under og omkring dybtliggende kældre – og de ligger som regel dybere end de afløbsledninger, de skal tilsluttes. Fordi drænsystemer er svært tilgængelige, er det vigtigt at beskytte dræn mod tilbagestuvning med spildevand og regnvand i forbindelse med opstemning i hovedkloaksystemet. En tilbagestuvning med spildevand medfører, at filtermaterialet omkring drænene fyldes med spildevand. Det vil føre til lugtgener i kælderen i årevis, fordi filtermaterialet ikke kan renses udefra. Tilbagestuvning af regnvand vil også medføre, at kældervæggen jævnligt bliver fugtig, og det kan give skimmelvækst. Det er derfor et krav, at drænvand fra de mest utilgængelige dræn skal pumpes. Det gælder dybtliggende omfangsdræn, figur 1, stendræn, figur 2, eller indskudsdræn, figur 3.

Omfangsdræn er de dræn, der ligger langs ydersiden af fundamentet. Omfangsdræn kan i huse uden kælder4 nogle steder tilsluttes afløbssystemet direkte, hvis tilslutningsstedet er over højeste opstemningskote, altså ved højtliggende huse. Men hvor der er fare for opstemning i hovedkloakken, skal dette dræn også tilsluttes et pumpeanlæg eller nedsives i haven.

Omfangsdræn ved dybtliggende kældre skal altid pumpes

Figur 1. Omfangsdræn ved dybtliggende kældre skal altid pumpes.

Stendræn etableres under gulve tæt på grundvandsspejlet

Figur 2. Stendræn etableres under gulve tæt på grundvandsspejlet.

Kældre under grundvandsspejl kan opbygges med indskudsdræn

Figur 3. Kældre under grundvandsspejl kan opbygges med indskudsdræn.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.