Gå til hovedindhold
EN

Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton

Dæk i parkeringskælder med saltudfældninger og revner med rust

Skader som følge af chloridangreb på armeringsjern er stadig et af de alvorligste problemer på armerede betonkonstruktioner. Allerede inden der er synlige symptomer, kan chloridangrebet - i form af armeringskorrosion - være langt fremskredent. Ved reparation eller vedligehold af et betonbygningsværk er det nødvendigt at bestemme chloridindholdet i forbindelse med tilstandsvurderingen. Figur 1. Dæk mellem 2 etager i parkeringskælder. Der ses kraftige saltudfældninger og revner med rust som følge af gennemsivning af chloridholdigt vand.

ID
(29) 94 06 30
Udgave
2
Emneord

Forslag til løsning

Forekomst af skader 

Korrosionsskader på armering forårsaget af chlorider, kan optræde følgende steder:

  1. På arealer, hvor der bliver brugt tøsalt, dvs. broer, gangbroer, altangange, parkeringsdæk, trapper og køreramper samt tilgrænsende konstruktionsdele.
  2. Ved svømmebassiner.
  3. Ved havnekonstruktioner og andre konstruktioner, der bliver påvirket af havvand.
  4. I beton tilført salt under udstøbningen. Dette kendes, hvor der er brugt calciumchlorid som accelerator, eller hvis tilslaget har været saltholdigt.
  5. I konstruktioner, der har været udsat for brand i materialer, der indeholder PVC.

Tilfælde 1 og 2 omfatter de mest aktuelle skadesområder. Tilfælde 4 kendes kun fra få og ældre konstruktioner i Danmark, men er alvorligt, fordi skaderne tit er meget omfattende, inden de konstateres. Basisbetonbeskrivelsen sætter grænser for det samlede indhold af chlorid i frisk beton.

Forebyggende materialekrav

Konstruktioner, der kan blive chloridbelastede, skal udføres i aggressiv miljøklasse (A) (DS 411, 1984). Dette medfører bl.a., at dæklaget skal være større end 30 mm, og at der skal anvendes et vandcementforhold under 0,50. Ved særligt belastede konstruktioner, f.eks. hvor der anvendes tøsalt, må vandcementforholdet ikke være over 0,40.

Basisbetonbeskrivelsen for bygningskonstruktioner (1987) skærper DS 411´s krav til vandcementforholdet til 0,45 og kræver, at der ikke direkte må tilsættes chlorid til den friske beton, der skal benyttes til armerede konstruktioner. Til betonkonstruktioner i særligt aggressive miljøer, f.eks. svømmebassiner, bør der anvendes en ekstra tæt beton, dvs. vandcementforhold under 0,40. En prøve af betonen kan testes for sin evne til at modstå chloridindtrængning. De mest anvendte metoder er AASHTO 7 277 831 Chlorid - permeabilitet og APM 302 Chloridindtrængning (Bulk Diffusion).

Konstruktionen bør udformes således, at revner undgås i størst muligt omfang, og betonen må i hærdeperioden ikke udsættes for udtørring, frost og store temperaturudsving. Vælges en beton med lav hærdevarme, kan termorevner minimeres. Betons hærdevarme kan testes efter Nordtest Metode NT Build 388. Der bør anvendes chloridtætte membraner, hvor dette er muligt. Belastede konstruktioner kan forberedes til katodisk beskyttelse ved projekteringen.

Fjernelse af sne og is

Armerede betonkonstruktioner bør så vidt muligt holdes farbare alene gennem mekanisk fjernelse af is og sne samt grusning. Hvis saltning er nødvendig, begrænses mængden eller der benyttes et mindre skadeligt salt, som f.eks. Urea.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
110 kr.