Udskiftning af fuger omkring vinduer i teglydervægge

Erfaringsblad
(41) 95 04 26 (annulleret)

Indhold

  • Procedure ved fugeudskiftning
  • Årsager til fugesvigt
  • Fugemassefugers dybde, klassificering og vedhæftning
  • Efterreparation og vedligeholdelse

Fugeslip i såvel mørtelfuger som fugemassefuger omkring vinduer kan resultere i trækgener og varmetab, men giver sjældent anledning til skader som følge af opfugtning af omgivende bygningsdele. Vinduesfuger har begrænset levetid og skal derfor udskiftes, inden de nævnte ulemper bliver for store og inden udseendet bliver uacceptabelt forringet. Påvirkninger fra sol og regn er kraftigst på syd- og vestvendte fuger, som derfor nedbrydes hurtigst. Pilfingre samt større eller mindre hærværk kan også nødvendiggøre udskiftning af fuger.

Fugeslip i såvel mørtelfuger som fugemassefuger omkring vinduer kan resultere i trækgener og varmetab, men giver sjældent anledning til skader som følge af opfugtning af omgivende bygningsdele. Vinduesfuger har begrænset levetid og skal derfor udskiftes, inden de nævnte ulemper bliver for store og inden udseendet bliver uacceptabelt forringet. Påvirkninger fra sol og regn er kraftigst på syd- og vestvendte fuger, som derfor nedbrydes hurtigst. Pilfingre samt større eller mindre hærværk kan også nødvendiggøre udskiftning af fuger.

Procedure ved fugeudskiftning

Ettrinsfuger ved trækam

Figur 1. Ettrinsfuger ved træ-karm med tætning i ét plan. Tv. mørtelfuge. Th. fuge med fugemasse og fugeunderlag.

Undertiden kan årsagen til fugesvigt spores tilbage til de omgivende bygningsdele, hvor fejl altid bør udbedres, inden der fuges på ny.
Den eksisterende fuges placering, geometri og materiale er som regel retningsgivende for den nye fuge. F.eks. vil det være hensigtsmæssigt i den nye fuge at bruge samme materialetype som tidligere for at sikre vedhæftning.

Fugeunderlag ved elastisk og plastisk fugemasse

Figur 2. Ved fugemasser af elastisk karakter anvendes rundt fugeunderlag, mens der ved fugemasser af plastisk karakter bruges fugeunderlag med rektangulært tværsnit.

Mørtelfuger
Inden omfugning fjernes alle mørtelrester. Vindue og murværk renses for støv og urenheder.
Der indlægges en tæt fugeisolering (stopning) af tjæret værk eller mineraluld og der anvendes enten kalkmørtel eller hydraulisk kalkmørtel. Mørtlen bør være så fleksibel som muligt for at kunne optage bevægelser mellem vindue og murværk. I fredede bygninger skal der altid bruges mørtelfuger (figur 1 tv).

Forkomprimerede, selvklæbende fugebånd

Figur 3. Forkomprimerede, selvklæbende fugebånd monteres i komprimeret stand og fastholdes efter ekspansion ved friktion og klæbning.

Fugemassefuger
Eksisterende fuger udskæres, f.eks. med elektrisk kniv. Afrensning af kontaktflader mellem fuge og omgivende bygningsdele skal foretages meget omhyggeligt: eksisterende mørtel- og fugemasserester, fugeunderlag (bundstop) og løs maling mv. skal altså helt fjernes.
Hvis den eksisterende fugeisolering er våd, nedbrudt eller på anden måde mangelfuld, må den udskiftes med mineraluld eller ekspanderende skum.
Eksisterende fugeisolering af tjæret værk skal også udskiftes med mineraluld eller ekspanderende skum. Der bør i almindelighed anvendes den primer, som fugemasseleverandøren anbefaler; men ved renovering skal primning ofte undgås, da tidligere anvendt primer erfaringsmæssigt kan virke som slipmiddel. I tvivlstilfælde må man udføre og vurdere en vedhæftningsprøve.

EPDM-gummiprofiler

Figur 4. Eksempler på EPDM-gummiprofiler, som presses på plads og fastholdes ved friktion. Bruges som del af totrinstætning.

Fuger med fugebånd eller fugeprofiler
Det eksisterende fugemateriale fjernes og nye fugebånd eller fugeprofiler indlægges – eventuelt med en mere hensigtsmæssig geometri.

Fuger med alternative fugematerialer
Ved ettrinsfuger, se figur 1 th, hvor vind- og vandtæthed søges opnået i ét plan, kan der anvendes fugemasse eller fugebånd.
Ved totrinsfuger med udvendig del som afbildet i figur 2, 3 og 4, kan der yderst anvendes forskellige fugematerialer, f.eks. mørtel, fugemasse, fugebånd eller fugeprofiler. Inderst mod rum bruges normalt fugemasse, der kun udskiftes, når der er tale om større renovering, eksempelvis vinduesudskiftning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udskiftning af fuger omkring vinduer i teglydervægge  - side 1 Udskiftning af fuger omkring vinduer i teglydervægge  - side 2