Varmt brugsvand i bebyggelser – brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation

Indhold

  • Indledning
  • Anbefalinger for varmt brugsvand
  • Lokale fejl
  • Fejl i fælles dele af anlægget
  • Nye anlæg

I mange boligejendomme, bebyggelser, institutioner, svømmehaller og tilsvarende bygninger med store anlæg for varmt brugsvand er der sundheds- og driftstekniske problemer.

Det varme vand er ikke tilstrækkeligt varmt, hvilket medfører risiko for bakterievækst (herunder Legionella) – eller det er ikke tilstrækkeligt hurtigt fremme ved tapstederne, hvilket medfører energi- og vandspild.

I erfaringsbladet gennemgås funktionskrav til anlæg for varmt brugsvand, og hvordan de efterprøves samt hyppige fejl og deres afhjælpning. Desuden beskrives forhold ved de enkelte tapsteder, som har indflydelse på brugskvaliteten, samt hvordan der ved projekteringen kan sikres tilfredsstillende forsyning af varmt vand.

 

Indledning

Principdiagram for varmt brugsvand i etageejendom

Figur 1. Principdiagram for varmt brugsvand i etageejendom med statiske indreguleringsventiler med målesteder for temperatur i vandstrømmen samt vandmængde. Det varme brugsvand føres fra central varmtvandsbeholder, gennem forsyningsledninger i kælder til de enkelte opgange og via stigstrenge til de enkelte boliger. I anlæggets fælles dele (rødmarkeret) sikres, at der overalt er mindst 50 °C – ved rørisolering (mod varmetab) og pumpecirkulation.

I hver bolig er der afspærringsventil, vandmåler, fordelerrør og koblingsledninger til tapstederne.

Her sikrer korte koblingsledninger i små dimensioner mod besværende ventetider.

Ved brug af termostatiske indreguleringsventiler (uden målested) skal fjerntliggende strenge forsynes med målesteder for temperatur i vandstrømmen og vandmængden. Bemærk, at der ikke må placeres termostatisk indreguleringsventil ved cirkulationspumpen.

 

Det varme brugsvand skal opvarmes til 55–60 °C for at sikre mindst 50 °C overalt i de fælles dele af et anlæg, så anbefalingerne i tekstboksen opfyldes.

Herved modvirkes vækst af bakterier, fx Legionella [1, 2].

Samtidig opnås en tilfredsstillende brugskvalitet (cirka 40 °C til personlig hygiejne og cirka 45 °C til opvask). 

For at begrænse vand- og energispild anbefales også, at varmt vand er fremme ved hyppigt benyttede tapsteder uden besværende ventetid (se tekstboks).

Imidlertid er der konstateret en del tilfælde, hvor for lave temperaturer har medført såvel sundheds- som driftstekniske problemer.

Årsagerne hertil er ofte utilstrækkelig hensyntagen til indregulering af cirkulationsledningerne ved disponering og dimensionering – eller utilstrækkelig indregulering, afleveringsprøvning og driftsinstruktion. 

I det følgende gennemgås hyppigt forekommende fejl i forsyningen med varmt brugsvand i anlæg, som illustreret i principdiagrammet (figur 1).

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Varmt brugsvand i bebyggelser – brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation - side 1 Varmt brugsvand i bebyggelser – brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation - side 2