Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand

Erfaringsblad
(13) 16 06 20

Indhold

  • Indledning
  • Terrænforhold og overfladevand
  • Vandbelastning af sokkel – kategorier
  • Niveaufri adgang, rampe, voldgrav
  • Tætte sokler
  • Omfangsdræn
  • Anbefaling
  • Rampe- eller voldgravsløsning?

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – ofte med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør. Ved nyt byggeri må derfor i større udstrækning end tidligere udføres foranstaltninger, som reducerer risiko for vandindtrængen gennem soklen. I det følgende er erfaringsbladene om „Niveaufri adgang og terrændæk“ og „Vandbelastede sokler med terrændæk“ suppleret med forslag til udførelse af tætte sokler. Desuden påpeges nødvendigheden af dels at sikre regulering af dræn- og faldforhold umiddelbart omkring bygningen og dels at reducere risiko for tilstrømning af overfladevand fra andre arealer. På billedet ses ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk.

Indledning

De senere års kraftige skybrud, oversvømmelser og vandophobning på terræn (blandt andet som følge af øget anvendelse af faskiner) har medført mange tilfælde af vandindtrængning gennem sokler og åbninger – og dermed ofte fugtskader i gulvkonstruktioner med terrændæk og fx trægulve på strøer. I det følgende beskrives foranstaltninger, som kan reducere vandindtrængning gennem soklen i risikofyldte områder. Hvor oversvømmelse af terræn ved bygningen ikke kan udelukkes, anbefales at gulvkonstruktionen udføres med uorganiske materialer, som ikke skades ved opfugtning/udtørring.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand - side 1 Vandbelastede sokler - tæthed og bortledning af overfladevand - side 2