Gå til hovedindhold

Udtørring af byggematerialer – forenklet metode til vurdering af udtørringstid

Forside af visualiseringsværktøjet byg-erfa.dk/udtoerring

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor lang udtørringstid byggematerialer har behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende fugtgener skal undgås. For at bidrage til en realistisk planlægning af byggeprocessen har BYG-ERFA udviklet et visualiseringsværktøj, der giver et forenklet bud på udtørringstiden for ofte anvendte byggematerialer – fx træ, beton, tegl, porebeton og letklinkerbeton – hvis udtørringen sker til henholdsvis den ene eller begge sider af en konstruktion. I erfaringsbladet beskrives værktøjets anvendelse, begrænsninger og udtørringsforløbet. Endvidere beskrives en række avancerede værktøjer, som kan anvendes ved behov for mere detaljerede vurderinger. Værktøjet kan tilgås på byg-erfa.dk/udtoerring.

ID
(99) 10 05 27

Indledning

Udtørringstiden for opfugtede materialer afhænger af:

  • materialetype,
  • fugtindhold i materialet ved udtørringens begyndelse,
  • materialets ønskede fugtindhold efter afsluttet udtørring (fugtkriteriet),
  • konstruktionens dimensioner,
  • relativ fugtighed (RF) i den luft, der omgiver konstruktionen,
  • konstruktionens temperatur. 

Startfugtindhold

Mængden af fugt i materialet ved udtørringens begyndelse har betydning for hvor lang tid materialet er om at udtørre. Jo mere fugt i materialet desto længere tid er det om at udtørre (figur 4). De korteste udtørringstider opnås ved udtørring med varm, tør luft. Dette opnås i praksis nemmest om vinteren ved samtidig tilførsel af varme og etablering af god ventilation. Denne udtørringsmetode indebærer dog risiko for skimmelvækst. Derfor anbefales i stedet udtørring med sorptionsaffugtere [5], som fungerer ved lavere temperatur.

Beregningerne kan kun udføres når fugtingholdet i materialet svarer 99 % RF eller lavere. Hvis materialer er opfugtede til et vandindhold større end svarende til ligevægt med 99 % RF vil udtørringen vare længere end angivet i visualiseringsværktøjet. Den samlede udtørringstid vil da være udtørringstiden fra oprindeligt fugtindhold til 99 % RF plus tiden for udtørring fra 99 % RF til det ønskede fugtindhold (visualiseringsværktøjets beregnede udtørringstid).

Fugtkriterium

Fugtkriteriet er det ønskede fugtindhold ved udtørringens afslutning. Jo mere tørt materiale der ønskes, desto længere varer udtørringen (figur 5).

Skitse over startfugtindholdets betydning for udtørringstiden

Figur 4. Startfugtindholdets betydning for udtørringstiden. Tosidig udtørring af 200 mm porebetonvæg fra 90 %, 95 % og 99 % RF til 75 % RF. Omgivende luft har 50 % RF. Temperaturen er 20 °C.

Skitse af fugtkriteriets betydning for udtørringstiden

Figur 5. Fugtkriteriets betydning for udtørringstiden. Tosidig udtørring af 200 mm porebetonvæg fra 99 % til hhv. 75 %, 80 % og 86 % RF. Omgivende luft har 50 % RF. Temperaturen er 20 °C.

Skitse af betydning af konstruktionens dimension for udtørringstiden

Figur 6. Betydning af konstruktionens dimension for udtørringstiden. Ensidig udtørring af 0,10 meter, 0,20 meter og 0,40 meter porebetonvæg fra 99 % til 75 % RF. Omgivende luft har 50 % RF. Temperaturen er 20 °C.

Konstruktionens dimensioner

Udtørringstiden øges med konstruktionens dimension (figur 6), fx vil fordobling af konstruktionstykkelse medføre 4 gange så lang udtørringstid. Visualiseringsværktøjet på byg-erfa.dk/ udtoerring kan kun anvendes for homogene (ensartede) materialer i pladeformede konstruktioner. Det betyder, at værktøjet ikke kan anvendes til vurdering af udtørring af fx:

  • kvadratiske eller runde søjler,
  • konstruktioner, der er sammensat af flere lag, fx en træskeletkonstruktion med isolering og pladebeklædning.

Desuden skelnes mellem én- og to-sidig udtørring (figur 1 og 2). Den beregnede udtørringstid på forsidebilledet gælder fx for en 100 mm tyk, ensidigt udtørret gasbetonvæg og en 200 mm tosidigt udtørret.

Skitse af tosidig udtørring af plade

Figur 1. Tosidig udtørring af plade med tykkelsen 2L, fx væg der kan udtørre til begge sider. I beregninger benyttes halv tykkelse L.

Skitse af énsidig udtørring af plade

Figur 2. Énsidig udtørring af plade med tykkelsen L, fx et betongulv på fugtspærre. I beregninger benyttes den fulde tykkelse L.

RF i omgivende luft

Udtørringstiden bliver kortere jo mere tør den omgivende luft er (figur 7).

Temperatur

Udtørringstiden bliver kortere ved højere temperatur (figur 8).

Skitse af betydning af omgivelsernes RF for udtørringstiden

Figur 7. Betydning af omgivelsernes RF for udtørringstiden. Tosidig udtørring af 200 mm porebetonvæg fra 99 % til 75 % RF. Omgivende luft har har hhv. 20 %, 40 % og 60 % RF. Temperaturen er 20 °C.

 

Skitse af temperaturens betydning af for udtørringstiden

Figur 8. Temperaturens betydning af for udtørringstiden. Tosidig udtørring af 200 mm porebetonvæg fra 99 % til 75 % RF. Omgivende luft har 50 % RF. Temperaturen er henholdsvis 10, 20 og 30 °C.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.