Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer

Erfaringsblad
(13) 04 08 03
Emneord

Indhold

  • Indledning
  • Udbedring af kuldebroer
  • Forebyggelse af kuldebroer
    • Skillevægsfundamenter
    • Rørgennemføringer og tilpasning til fundamenter
  • Arbejdsudførelse generelt

Kuldebroer i fundamenter og terrændæk kan være årsag til en væsentlig del af en bygnings samlede varmetab. Kuldebroer ved rørgennemføringer i terrændæk og fundamenter under indvendige skillevægge har - i modsætning til randfundamenters isoleringsforhold - kun haft begrænset opmærksomhed. Både beregninger og praktiske erfaringer viser, at såvel uigennemtænkt projektering som manglende omhyggelighed ved udførelse af terrændæk ofte resulterer i kuldebroer - og dermed dårlig isoleringsevne for hele bygningen. I dette erfaringsblad gennemgås, hvordan kuldebroer i terrændæk kan reduceres. Billedet viser rørgennemføringer i terrændæk med løs isolering. Se rettelse til dette erfaringsblad.

Indledning

Varmetabet gennem kuldebroer udgør efterhånden en væsentlig del af en bygnings samlede varmetab, og der er hidtil kun taget ringe hensyn hertil ved fx skillevægsfundamenter og andre gennembrydninger af isoleringslaget i terrændæk. Herudover øger disse kuldebroer også risikoen for kondens på de kolde flader samt deraf følgende fugtgener og eventuel vækst af skimmelsvampe. Ydervægsfundamenter er ifølge bygningsreglementerne konstruktioner med egne krav til varmeisoleringen. I det følgende omtales, hvordan kuldebroer forebygges i skillevægsfundamenter, rørgennemføringer og andre gennembrydninger i terrændækket.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer - side 1 Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer - side 2