Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Saltudblomstringer på murværk

Saltudblomstring på bygningsfacade

Problem: På murværk - især nyopført - fremkommer undertiden skæmmende, oftest hvidlige, udblomstringer i forbindelse med murværkets udtørring. Udblomstringerne skyldes, at salte, opløst i vand i murværket, ved udtørringen føres frem til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper.

  • De vandopløselige salte kan allerede ved murværkets opførelse have været i stenene eller i mørtlen. De kan også være dannet i murværket ved påvirkning fra syreholdigt regnvand eller på grund af forkert udført afsyring. De kan endvidere være suget op i murværket fra jorden, hvis der mangler en fugtspærre mellem fundament og murværk. De kan endelig være tilført murværket ved opsprøjt fra tøsaltede arealer eller ved, at saltholdige materialer har været oplagret i kontakt med murværket.
  • Vand kan være tilført murværket i form af opstigende grundfugt, byggefugt (fx mørtelvand), nedbør herunder slagregn, vanddamp indefra kondenseret i murværket eller vand fra utætte installationer, tagrender og nedløbsrør. Udblomstringerne består som regel af mere eller mindre tætsiddende krystaller, se figur 1 og 2; i sjældnere tilfælde danner de udskilte salte et amorft, glasuragtigt lag, se figur 4. Hvis store nedbørsmængder trænger ind i eller løber ned ad murværk, hvor mørtlen endnu ikke er tilstrækkelig hærdnet, kan bindemiddel blive udvasket fra mørtlen og afsat på murværkets overflade, se figur 3. I varmt og tørt vejr vil murværket ofte tørre så hurtigt ud, at saltene udkrystalliserer inde i murværket. Dette kan i nogle tilfælde føre til forvitring af murværket, se BYG-ERFA blad 860415: »Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte«.
Annulleret
26. november 1999
ID
(29) 87 12 18

Forfatter

Jens Østergaard
Ingeniør
Kalk- og Teglværkslaboratoriet

Poul Madsen
Ingeniør
Kalk- og Teglværkslaboratoriet

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.