Gå til hovedindhold

Sætningsskader forårsaget af træer

Revner i mur forårsaget af et træ

Træer og buske er hvert år medvirkende årsag til, at der opstår revner i en del huse, der er funderet på ler. Fænomenet er observeret i alle dele af Danmark, men mest hyppigt i de egne, der er præget af meget fedt ler fra tertiærtiden. I Østjylland og på Vestfyn er således 30 - 40% af alle opståede revneskader på parcelhuse forårsaget af nærtstående træer og buske. Figur 1. Nærtstående træer har forårsaget revnerne i ydervæggen ved at udtørre fede leraflejringer under funderingsniveau. Lerets volumen er svundet ved udtørringen, hvilket har resulteret i lodrette og vandrette bevægelser af fundamentet.

ID
(12) 94 09 13

Baggrund

Skaderne skyldes træernes og buskenes store vandforbrug i sommerhalvåret. Når vandforbruget overstiger tilførslen af nedbør, udtørrer de øvre jordlag og dette medfører, at lerjords volumen svinder. I næsten alle tilfælde skyldes skaderne, at udtørringen er forværret i bygningens levetid enten som følge af, at de omkringstående træer og buske vokser til og således øger vandbehovet, eller fordi der indtræffer ekstraordinært tørre sommerperioder. Dermed øges volumensvindet, hvorfor skaderne i disse tilfælde sker, fordi fundamenter og gulve sætter sig. I sjældne tilfælde skyldes skaderne omvendt, at stærkt udtørrede lerjorde kvælder, fordi byggeriet er opført umiddelbart efter, at en større bevoksning på byggegrunden er fældet. I disse tilfælde sker skaderne, fordi fundamenter og gulve hæver sig.

I modsætning til sandjorde besidder lerjorde den uheldige egenskab, at deres vandindhold influerer på volumenet. Jo federe leret er, desto mere vand er det i stand til at optage eller afgive, og desto større kan volumenændringerne blive. Egenskaben beskrives med plasticitetsindekset, Ip (%), som bestemmes i et geoteknisk laboratorium. I Danmark knytter risikoen for udtørringsskader sig til leraflejringer med et plasticitetsindeks, der er større end 15 %. Gennemskæres fedt og meget fedt ler i fast tilstand med en kniv vil skærefladerne være blanke, mens leret i blød tilstand klæber kraftigt til kniven og kun vanskeligt kan slås af. Det vejer desuden mindre end sand og ler, der ikke er så fedt.

Det er karakteristisk for revneskader forårsaget af træer og buske, at der i reglen kan observeres både lodrette og vandrette bevægelser – ofte af samme størrelsesorden fra få mm op til ca. 160 mm – og at bevægelserne øges i retning mod den skadevoldende bevoksning eller det sted, hvor den stod. Udtørringsskader udvikles – ofte pludseligt – i en tør sommerperiode, efter at huset i årevis har stået uden skader. Samtidigt vil der ofte kunne iagttages udtørringsrevner i jorden langs fundamenter og i nogen afstand omkring den skadevoldende bevoksning. Skader, der skyldes hævninger, fordi leret kvælder, fremkommer derimod i løbet af det vinterhalvår, som følger efter en træfældning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.