Gå til hovedindhold

Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer

Revner i vægge

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje letbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner. Disse opstår som følge af:

  • Svigtende stabilitet forårsaget af fejl ved vindgitter og forankringer
  • Materialebetingede bevægelser i form af svind og svelning
  • Funderingsfejl
  • Udførelsesfejl
  • Transportskader.

Dette BYG-ERFA blad behandler disse forhold og den bygningsfysiske baggrund.

ID
(22) 98 09 22
Udgave
2

Vægrevner i eksisterende byggeri

Afhængigt af revneskadernes årsag og omfang kan der blive tale om forskellige tiltag alene eller i kombination.

Svigt ved vindafstivning 

Forhold af denne karakter kræver, at en rådgivende ingeniør undersøger husets tagkonstruktion og de stabiliserende lofts- og vægkonstruktioner. Ingeniøren bør desuden gennemgå de statiske beregninger, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens sagsbehandling. Beregningerne indhentes hos den pågældende kommunes tekniske forvaltning.

På baggrund af rådgivernes undersøgelser og gennemgang af projektet vil der måske være behov for at udføre supplerende beregninger og tegninger. Herved skal det sikres, at det forudsatte, stabiliserende system bliver gjort effektivt, hvilket vil sige, at skråbånd i tagfladen og forankringer af taget til yder- og skillevægge opstrammes/ tilspændes. Manglende samlinger eller utilstrækkelige kraftoverførende samlinger skal etableres/ suppleres. Af SBI-anvisning 186: »Småhuses stabilitet« fremgår det, hvorledes forankring og afstivning af tag- og vægkonstruktioner kan udføres.

Svigt ved letbetonvægge 

Revner kan være en følge af fugtbetingede bevægelser i letbetonvæggene eller en følge af eksempelvis dårligt udførte limfuger og/ eller manglende understøbning. Desuden kan en del revner være en følge af transportskader. Reparation sker ved udkradsning/udhugning af revnerne samt efterfølgende udfugning/ udstøbning med en speciallim eller en injektion i overensstemmelse med leverandørens anvisning. Til yderligere sikring imod nye revner kan der blive tale om at foretage forstærkning af vægoverfladen ved påklæbning af glasfiberstrimler hen over de reparerede revner inden tapetsering og/eller malebehandling

Svigt ved letbetonvægges fundering

Hvor der er konstateret revner, som skyldes fundamentsvigt/ sætninger, må der, afhængigt af en bygningskyndig/ geoteknikers undersøgelse og vurdering af den fremtidige sætningsudvikling, enten foretages forstærkning af funderingen eller reparationer som nævnt ovenfor. Forstærkningsarbejder på fundamenter med svigtende bæreevne vil normalt kræve assistance fra et specialfirma eller ske på baggrund af et projekt udarbejdet af en geotekniker.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.