Polystyrenisolerede stålpladetage og brand

Indhold

  • Indledning
  • Klassifikation og prøvning af tagdækningen
  • Hovedproblemer
  • Hvad siger BR 95?
  • Godkendelser

I dette BYG-ERFA blad beskrives brandtekniske forhold ved anvendelse af polystyrenisolering på profilerede stålpladetage med tagdækning af tag-folie eller tagpap.

I bladet redegøres for relevante bestemmelser i Bygningsreglement 1995, herunder MK-godkendelser for tagbelægninger på underlag af polystyren, samt tagkonstruktioner hvori der indgår polystyrenisolering.

Billedet er fra 1970, hvor en brand i et underliggende rum medførte, at den polystyrenisolerede stålpladekonstruktion hurtigt mistede sin bæreevne og faldt ned.

Det skal bemærkes, at den pågældende konstruktion ikke er lovlig i dag.

Indledning

Stålplader efter brand

Figur 1. Profilerede stålplader efter den brand som omtales i forbindelse med indledningsbilledet.

Efter at en stor dansk tv-fabrik i 1970 blev totalskadet ved en brand, som også omfattede den polystyrenisolerede flade stålpladetagkonstruktion, har der været skærpet opmærksomhed på denne konstruktionsudformning. Der blev gennemført en nærmere analyse [1] og [2] af de dengang anvendte konstruktioner, brandbelastningen i fabrikslokalet, brandsektioneringen etc. i sammenhæng med brandforløbet. Analysen viste, at1 den meget voldsomme og hurtige udvikling af branden blandt andet kunne være forårsaget af, at polystyren i smeltet form samt smeltet asfalt fra tagdækningen var løbet gennem samlingerne i stålpladerne og derved havde fremmet brandforløbet i det underliggende rum. Endvidere anføres, at det tidlige kollaps af stålpladerne medførte, at også tagpap faldt ned og gav næring til ilden. Det er blandt andet erfaringen fra denne brand, som har medvirket til udformningen af de brandtekniske krav, som findes i det nugældende bygningsreglement fra 1995 (BR 95). Nedefra skal polystyrenisoleringen således enten være beskyttet af en BD-bygningsdel 30, eller der skal anvendes konstruktioner, som er MK-godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Selv om opmærksomheden i dette blad primært er rettet imod polystyrenisolering, skal det bemærkes, at Bygningsreglementets bestemmelser er generelle og derfor også gældende for andre tilsvarende isoleringsmaterialer, som ikke er klasse A materialer.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Polystyrenisolerede stålpladetage og brand - side 1 Polystyrenisolerede stålpladetage og brand - side 2