Mindre afløbsanlæg med nedsivning

Indhold

  • Myndighedskrav
  • Opbygning af nedsivningsanlæg
  • Bundfældningstank/septiktank
  • Drift af bundfældningstank
  • Nedsivningsdelen
  • Krav til ledningsgraven

I områder der ikke er kloakerede, skal spildevand afledes på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde. Nedsivning af spildevandet i jorden er den bedste måde at aflede spildevandet på.

I dette blad gennemgås, hvorledes et nedsivningsanlæg skal opbygges, og hvilke krav der er til placering af anlægget.

I områder der ikke er kloakerede, skal spildevand afledes på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde. Nedsivning af spildevandet i jorden er den bedste måde at aflede spildevandet på.
I dette blad gennemgås, hvorledes et nedsivningsanlæg skal opbygges, og hvilke krav der er til placering af anlægget.

Myndighedskrav

Bundfældningstank

Figur 1. I nye anlæg ledes alt spildevand gennem en bundfældningstank/septiktank og fordelerbrønd til sivedræn.

Nedsivningsanlæg skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med de krav, der er stillet i DS 440 "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning". Nedsivningsanlæg skal godkendes af bygningsmyndigheden, og må kun udføres af autoriserede kloakmestre.
Nedsivningsanlæg skal overholde følgende krav om afstande mellem nedsivningsanlæg og vandindvinding/recipienter, således som angivet i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Afstand til drikkevandsboring 300 m
Afstand til anden vandboring 150 m
Afstand til vandløb, søer eller havet 25 m

Afstanden til anden vandboring og til drikkevandsboringer for mindre end 10 ejendomme kan nedsættes til 75 meter, hvis det kan påvises, at nedsivningen ikke vil medføre forurening.
Nedsivningsanlæg kan placeres nærmere end 25 m til vandløb, søer eller havet, men dette forudsætter, at kommunen giver en udledningstilladelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Mindre afløbsanlæg med nedsivning - side 1 Mindre afløbsanlæg med nedsivning - side 2 Mindre afløbsanlæg med nedsivning - side 3 Mindre afløbsanlæg med nedsivning - side 4