Gå til hovedindhold

Afløbsanlæg med nedsivning – etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg

Sivedræn

Spildevand fra ejendomme i det åbne land, sommerhuse og andre ikke-kloakerede områder afledes bedst og billigst ved nedsivning i jorden. For at sikre en både hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig afledning er der nye krav til udformning af sådanne nedsivningsanlæg. Dette erfaringsblad gennemgår såvel nedsivningsanlæggets korrekte placering i forhold til omgivelserne som krav til forundersøgelser samt etablering, drift og vedligehold af anlæggets enkeltdele, fx bundfældningstank, fordelerbrønd og sivedræn. Erfaringsbladet supplerer "Spildevandsrensning i det åbne land" [1], som gennemgår, hvor det er muligt at etablere pileanlæg, samletanke, biologiske sandfiltre, rodzoneanlæg, minirenseanlæg og tryksatte systemer.

ID
(50) 03 10 31
Erstatter
Emneord

Indledning

Ved spildevandsafledning i det åbne land og ikke-kloakerede områder er der mulighed for nedsivning af spildevandet i jorden. Nedsivningen skal foregå via en godkendt bundfældningstank og udledning gennem fordeler- eller pumpebrønd til sivedræn (figur 1). Et korrekt etableret nedsivningsanlæg opfylder kravene i spildevandsbekendtgørelsens renseklasse "SOP" (figur 2). I det følgende beskrives myndighedskrav og udformningsprincipper for nedsivningsanlæg, for at disse kan godkendes af kommunen, herunder:

  • Forundersøgelser (afstandskrav, grundvand og jordbund)
  • Udformning af anlægsdele
  • Vedligehold af nedsivningsanlæg.

BEMÆRK: Nedsivningsanlæg skal godkendes af kommunen og må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Bestanddele i nye anlæg

Figur 1. Bestanddele i nye anlæg. Alt spildevand skal ledes gennem bundfældningstank og fordelerbrønd til sivedræn.

De fire renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen

Figur 2. Krav til stofreduktion i de fire renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. (*BI 5 er et mål for indhold af organisk stof i spildevand. **Nitrifikation er omdannelse/fjernelse af kvælstof.)

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.