Gå til hovedindhold

Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser

Brud eller kohæsionsbrud i fugemasse

Billedet til venstre viser brud/kohæsionsbrud i fugemasse med større bevægelser, end fugemassen kunne optage. Billedet til højre viser fugeslip/adhæsionsbrud på grund af utilstrækkelig afrensning og primning af kontaktflader før udfugning. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af fugemassefuger i facader for at mindske risikoen for brudskader. Bladet omhandler alene elastiske fugemasser.

ID
(41) 99 09 24
Erstatter
Udgave
2
Emneord

Brud i fugemateriale og fugeslip

I facadefuger udført med elastisk fugemateriale ses undertiden brud i fugematerialet (kohæsionsbrud) eller fugeslip (adhæsionsbrud). Brud i fugematerialet viser sig som langsgående, uregelmæssige revner i fugemassen. Revnerne går typisk helt igennem fugemassen. Fugeslip viser sig som enkelte tilfældige svigt i fugemassens vedhæftning til underlaget. Fugeslip betegnes derfor også vedhæftningssvigt.

Skader på fuger har særlig betydning for 1-trins tætninger i udvendige facadefuger, dvs. fuger, hvor tætning mod regn og vind søges opnået ved hjælp af kun ét tætnende lag. Utætheder i sådanne fuger kan medføre vand- og vindindtrængen i facadekonstruktionen som følge af trykfaldet over fugen. Vandindtrængen kan medføre fugt- og vandskader, der kan bidrage til skimmeldannelse på indvendige overflader. Vindindtrængen kan medføre betydelige trækgener. Vand- og vindindtrængen kan endvidere medføre opfugtning af isolering og afkøling af konstruktionen og deraf følgende forøgelse af varmetabet.

Brud i fugemateriale/kohæsionsbrud

Årsagen til kohæsionsbrud er normalt bevægelse i fugen, der overstiger fugematerialets bevægelsesevne i forhold til fugebredden. Der ses dog også kohæsionsbrud på grund af uhensigtsmæssige fugetværsnit, der stedvis medfører større spændinger, end fugen kan holde til. Kohæsionsbrud optræder tillige sporadisk med uregelmæssige grupperinger af revner omkring midten af det hærdede fugemateriale. Disse typer af brud kan henføres til uhensigtsmæssigt fugetværsnit eller dimensionering, men kan også skyldes fejl i fugemasseprodukt eller uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med fugning eller glitning, f.eks. anvendelse af glittemidler, som ikke passer til fugemassen.

Vedhæftningssvigt/adhæsionsbrud

Adhæsionsbrud kan have en eller flere årsager:

  • Løs eller porøs kontaktflade.
  • Uhensigtsmæssig eller manglende forbehandling af hæfte-/kontaktfladen.
  • Fugtig kontaktflade.
  • Uhensigtsmæssig udformning af fugetværsnittet, f.eks. hvor den ene kontaktflade er mindre end den modstående.
  • Manglende forenelighed mellem fugemasse og kontaktflade. Fuger med maling som kontaktflade kan vise skadesbilleder med sporadiske adhæsionsbrud mellem maling og dets underlag. Dette kan typisk henføres til kemiske processer i forbindelse med fugningen. Årsagen kan f.eks. være, at den uhærdede fugemasse eller primeren opløser dele af malingslaget. Fænomenet er mindre udbredt på fabriksmalede konstruktioner, f.eks. trævinduer.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.