Brandventilation - forebyggelse af åbningssvigt

Erfaringsblad
(27) 02 12 03 (annulleret 26.07.2011)

Indhold

 • Indledning
 • De hyppigste åbningssvigt
 • Dimensionering – lovkrav
 • Udførelse på byggepladsen
 • Korrekt vedligeholdelse og kontrol
 • Checkliste
 • Tabel 1. Resumé af lovkrav

Mange bygninger har indbygget ovenlys eller lemme i taget, for at røg og varme kan komme ud ved en brand og derved reducere skadernes omfang og forbedre redningsindsatsen. Det har dog vist sig, at mange anlæg virker dårligt - hvis de virker! Mange skader kan undgås ved omhyggelig projektering, dimensionering, udførelse, kontrol og ved løbende vedligehold, som sikrer at åbninger fungerer lovmæssigt korrekt. Billedet viser en bygning med ovenlys - nogle manuelt oplukkelige - i hele kippen samt et brand-gardin. Dette erfaringsblad behandler årsager til og forebyggelse af åbningssvigt ved brug af termisk brandventilation - dog ikke ved brug af mekanisk udsugning.

Indledning

Figur 1. Principskitse af termisk brandventilation med røggardin (røgskærm) og ovenlys.

Formålet med at brandventilere en bygning er at lede varme røggasser ud af et brændende rum og således:

 • begrænse røgspredning og røgskader i rummet,
 • begrænse varmepåvirkning på overflader og bærende konstruktioner,
 • forbedre sigtbarheden, så personer i rummet kan komme ud,
 • forbedre brandvæsenets mulighed for rednings- og slukningsindsats.

Ved termisk brandventilation anvendes ovenlys eller lemme i taget – eventuelt kombineret med brandgardiner – til at lede røg og varme til det fri ved naturlig opdrift (figur 1).
Brandventilationsåbninger i taget kan enten være godkendte såkaldte "let kollaberbare ovenlys" (dvs. et tagelement med kort kollapstid) eller manuelt/automatisk oplukkelige ovenlys og lemme. Et tagelement med kort kollapstid kan smelte og er ikke let antændeligt, fx et ovenlys som inden 5 minutter krymper og skaber mindst 75 pct. åbning.
I [3] angives eksempler på godkendte tagelementer med kort kollapstid. Almindeligt glas springer ved varmepåvirkning, og kan derfor – af sikkerhedsmæssige årsager – ikke anvendes som let kollaberbart materiale.
Fjernelse af røg og varme ved hjælp af udsugningsventilatorer (ventilationsanlæg) kaldes for mekanisk brandventilation, men dette erfaringsblad omhandler kun lovkrav, udførelse og vedligehold ved termisk brandventilation.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brandventilation - forebyggelse af åbningssvigt - side 1 Brandventilation - forebyggelse af åbningssvigt - side 2