Gå til hovedindhold

Varmforzinkede stålrør til brugsvand – kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder

Anvendelse af grisehaler

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand. Årsagen er, at der udfældes kobberioner fra kobbermaterialer (findes også i fx varmtvands beholdere, varmevekslere, gennemstrømningsvandvarmere og fjernvarmeunits). I erfaringsbladet gennemgås både årsager til korrosionen, og hvordan problemer kan undgås i såvel varmt- som koldtvandsledninger. Der kan – afhængigt af rørafgreningernes retning – fx monteres forskellige typer af ion-fælder udført i PEX-rør eller særlige kontraventiler. Billedet viser anvendelse af grisehaler – isolerede pex-rør eller særlige kontraventiler.

Indledning

Stillestående vand i kontakt med kobberrør – eller med kobberlegeringer, fx messing eller rødgods – optager kobber. Det kobberholdige vand kan medføre hurtige gennemtæringer på varmforzinkede stålrør. Kobberioner fra vandet udfældes på zinkoverfladerne og igangsætter lokale grubetæringer, så rørene hurtigt gennemtæres (figur 1). Under uheldige omstændigheder kan korrosion af rør og fittings medføre, at hele installationen skal udskiftes efter få år [2, 4].

I mange installationer findes de væsentligste kilder til kobberholdigt vand i forbindelse med afgreninger og koblingsledninger [3]. Tidligere skyldtes problemerne koblingsledninger af kobber, men i dag er det oftest de store installationsdele af messing og rødgods, som giver kobberholdigt vand.

Kobberholdigt vand, fx fra fordelerrør, giver dog kun skader, hvis det kan strømme tilbage ud i fordelingsledninger af varmforzinket stål. Årsagen til, at vand fra koblingsledninger løber tilbage i installationen, er normalt termisk egencirkulation (fi gur 2) på grund af uhensigtsmæssig udførelse af afgreninger. Problemet kan undgås ved montering af såkaldte „ion-fælder“ mellem varmforzinkede stålrør og afgreningen.

Gennemtæret rørstykke af varmeforzinket stål

Figur 1. Gennemtæret rørstykke af varmeforzinket stål fra to år gammel installation (tv)

Termisk egencirkulation i koldtvandsrør

Figur 2. Termisk egencirkulation i koldtvandsrør (A), hvor det opvarmede vand stiger op i koldtvandsrøret og fører kobberioner med sig, samt i varmtvandsrør (B), hvor det afkølede vand synker ned i varmtvandsrøret og fører kobberioner med sig.

Termisk egencirkulation

Selvom der ikke tappes vand fra en installation, vil temperaturforskellen mellem vandet i forskellige dele af installationen medføre, at vandet alligevel bevæger sig i installationen. Det skyldes, at koldt vand har større massefylde end varmt vand. Derfor vil det kolde vand synke ned i forhold til det varme – og omvendt vil det varme vand stige op i forhold til det kolde (figur 2). I en afgrening kan en sådan lokal strømning føre det kobberholdige vand baglæns og medføre korrosion i fordelingsledningerne.

Koldt vand opvarmes ved stilstand og stiger derfor op i rørene (figur 2A). På afgreninger, der er ført lodret ned fra varmforzinkede stålrør, ses tæringerne på koldtvandsrør. Varmt vand afkøles af omgivelserne og synker derfor ned (figur 2B). På afgreninger, der er ført lodret op, ses tæringerne på varmtvandsrør. På vandrette afgreninger kan der i praksis også være lokale bevægelser, som fører kobberholdigt vand tilbage i fordelingsledningerne. Derfor skal der også her monteres ion-fælder, som kan reducere risikoen for tilbagestrømmende vand.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.