Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder

Indhold

  • Indledning
    • Termisk egencirkulation
  • Ion-fælder
  • Varmforzinkede stålrør

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede rør og kobbermaterialer, dvs. kobberrør eller fittings af kobberlegeringer, er der risiko for gennemtæringer i ledninger med stillestående vand. Årsagen er, at der udfældes kobberioner fra kobbermaterialer (findes også i fx varmtvands beholdere, varmevekslere, gennemstrømningsvandvarmere og fjernvarmeunits).

I erfaringsbladet gennemgås både årsager til korrosionen, og hvordan problemer kan undgås i såvel varmt- som koldtvandsledninger. Der kan – afhængigt af rørafgreningernes retning – fx monteres forskellige typer af ion-fælder udført i PEX-rør eller særlige kontraventiler. Billedet viser anvendelse af grisehaler – isolerede pex-rør eller særlige kontraventiler.

Indledning

Gennemtæret rørstykkeaf varmeforzinket stål
Figur 1. Gennemtæret rørstykke af varmeforzinket stål fra to år gammel installation (tv)

Stillestående vand i kontakt med kobberrør – eller med kobberlegeringer, fx messing eller rødgods – optager kobber.

Det kobberholdige vand kan medføre hurtige gennemtæringer på varmforzinkede stålrør.

Kobberioner fra vandet udfældes på zinkoverfl aderne og igangsætter lokale grubetæringer, så rørene hurtigt gennemtæres (figur 1).

Under uheldige omstændigheder kan korrosion af rør og fi ttings medføre, at hele installationen skal udskiftes efter få år [2, 4].

I mange installationer fi ndes de væsentligste kilder til kobberholdigt vand i forbindelse med afgreninger og koblingsledninger [3].

Tidligere skyldtes problemerne koblingsledninger af kobber, men i dag er det oftest de store installationsdele af messing og rødgods, som giver kobberholdigt vand.

Kobberholdigt vand, fx fra fordelerrør, giver dog kun skader, hvis det kan strømme tilbage ud i fordelingsledninger af varmforzinket stål.

Årsagen til, at vand fra koblingsledninger løber tilbage i installationen, er normalt termisk egencirkulation (fi gur 2) på grund af uhensigtsmæssig udførelse af afgreninger. Problemet kan undgås ved montering af såkaldte „ion-fælder“ mellem varmforzinkede stålrør og afgreningen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder - side 1 Varmforzinkede stålrør til brugsvand - kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder - side 2