Gå til hovedindhold

Udskiftning af fuger i ydervægge

Eksempler på fugesvigt

I fugemassefuger kan der optræde og fugebrist som vist på henholdsvis venstre og højre billede. Disse to former for fugesvigt medfører sjældent skader på tilgrænsende bygningsdele, men kan f.eks. betyde trækgener og varmetab. Ydervægsfuger har begrænset levetid og skal derfor udskiftes, inden ulemperne bliver for voldsomme og udseendet for nedslidt. Det er bl.a. vejrpåvirkninger fra især syd og vest, der nedbryder ydervægsfuger; men også hærværk i større eller mindre omfang kan gøre fugeudskiftning nødvendig.

ID
(41) 95 06 26

Procedure ved fugeudskiftning

Årsagen til fugesvigt kan i nogle tilfælde findes i de omgivende bygningsdele, og her bør eventuelle fejl udbedres, inden fuger renoveres. Ved fugeudskiftning er man sjældent helt frit stillet, idet den eksisterende fuges placering, geometri og materiale i regelen er retningsgivende for den nye fuge. For at sikre vedhæftning er det f.eks. hensigtsmæssigt at anvende samme materialetype i den nye fuge som i den eksisterende.

Fugemassefuger

Indledningsvis skal eksisterende fuger udskæres, eventuelt ved hjælp af elektrisk kniv. Kontaktflader mellem fuge og omgivende bygningsdele skal afrenses meget omhyggeligt; rester af eksisterende fugemateriale og fugeunderlag (bundstop) samt løs maling mv. skal fjernes effektivt. Når der er foretaget fugeudskæring, kan det blive nødvendigt med efterreparation eller udskiftning af omgivende bygningsdele, inden der fuges på ny.

Den eksisterende fugeisolering kan være våd, nedbrudt eller mangelfuld i andre henseender, og den må i så fald udskiftes med f.eks. mineraluld eller ekspanderende skum. Tjæret værk, der har fungeret som stopning/fugeisolering, skal også udskiftes med mineraluld eller ekspanderende skum. Principielt bør man anvende den primer, som fugemasseleverandøren anbefaler; men ved fugeudskiftning skal primning ofte undgås, da erfaringen viser, at tidligere anvendt primer kan virke som slipmiddel. Man bør udføre og vurdere en vedhæftningsprøve, hvis man er i tvivl.

Ved ettrinsfuger, se figur 1, søges tæthed mod både vind og vand opnået i ét plan (parallelt med ydervæggen). Totrins fugemassefuger, se figur 2, anses normalt for at være den bedste løsning. De udføres med drænet og ventileret trykudligningskammer bag en regnskærm. Ved teglydervægge, der opsuger og afgiver eventuel fugt, kan trykudligningskammeret eventuelt udelades (tolags fuge jf. SBI-anvisning 177: Facadefuger). Inderst mod rum anvendes i reglen fugemassefuge, som sjældent behøver at blive udskiftet (sidder godt beskyttet). Anvendelse af rundt og rektangulært fugeunderlag fremgår af figur 3.

Ettrinsfuge med tætning i ét plan

Figur 1. Ettrinsfuge med tætning i ét plan.

Totrinsfuge med trykudligningskammer

Figur 2. Totrinsfuge med trykudligningskammer bag fugens yderste del (regnskærm). Se alternative, udvendige fugedele i figur 4 og 5.

Skitse

Figur 3. Ved fugemasser af elastisk karakter anvendes rundt fugeunderlag, mens der bruges fugeunderlag med rektangulært tværsnit ved fugemasser af plastisk karakter.

Fuger med fugebånd eller fugeprofiler

Det eksisterende fugemateriale fjernes og nye fugebånd eller fugeprofiler monteres efter at man eventuelt har overvejet, om en ændret geometri vil være mere hensigtsmæssig. Ettrinsfuger er i udformning som ettrinsfuger med fugemasse, blot med fugebånd i stedet for fugemasse, se figur 4. Totrinsfuger kan udføres med fugebånd eller EPDM-profiler i den udvendige del af fugen, se figur 4 og 5.

Skitse

Figur 4. Selvklæbende fugebånd monteres i forkomprimeret stand og fastholdes efter ekspansion ved friktion og klæbning. Bruges som den yderste del (regnskærm) i en totrinstætning. Dimensioneres efter leverandørens anvisninger.

Eksempel på EPDM-profil i lodret fuge mellem betonelementer

Figur 5. Eksempel på EPDM-profil i lodret fuge mellem betonelementer. Mål 1:2,5. Presses på plads og fastholdes ved friktion. Bruges som den yderste del (regnskærm) i en totrinstætning. Størrelse vælges efter leverandørens anvisninger.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.