Gå til hovedindhold

Stabilisering af eksisterende småhuse

Vægrevner

Vægrevner kan være et symptom på utilstrækkelig stabilitet. I forhold til tidligere byggepraksis er nutidens småhuse mindre robuste over for vindpåvirkning, idet bl.a. øgede isoleringskrav har fremmet anvendelsen af lette og spinkle konstruktioner. Dette BYG-ERFA blad redegør for, hvilke undersøgelser der bør foretages, inden man eventuelt iværksætter stabiliserende foranstaltninger, som bladet også bringer konkrete eksempler på. Fire andre erfaringsblade omhandler stabilitet: Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) 96 12 09. Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10. Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11. Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

ID
(29) 96 12 12

Indledende undersøgelser

Er der en formodning om, at der er problemer med stabiliteten i et hus - f.eks. fordi der tilbagevendende opstår revnedannelser i indervæggene - må det undersøges, om huset har en formålstjenlig konstruktion. Undersøgelsen omfatter som minimum de følgende tre punkter:

  • Gennemgang af tilgængeligt projektmateriale, herunder eventuelle statiske beregninger.
  • Udførelse af et eftersyn, der omfatter klarlæggelse af den faktiske konstruktive opbygning af huset.
  • Gennemførelse af en statisk beregning for at undersøge om den konkrete opbygning er i overensstemmelse med normer og anvisninger.

Tilgængeligt projektmateriale

Gennemgang af projektmateriale foretages for at kortlægge, hvorledes huset er tænkt udført og om eventuelle statiske beregninger er udført korrekt. På grundlag heraf udarbejdes en checkliste for eftersynet. Gennemgang af projektmaterialet giver et indtryk af, hvor eventuelle svigt skal søges.

Eftersyn

Ved et eftersyn kontrolleres det stikprøvevis, om huset er udført i overensstemmelse med det projekterede. Mangler der i projektet anvisninger på, hvorledes væsentlige bygningsdele er konstrueret, må der eventuelt foretages indgreb i huset, således at konstruktionen kan beskrives. Vigtigt er det at efterse følgende:

  • Tagværkets afstivning.
  • Loftskiven.
  • Loftskivens forbindelse til de stabiliserende vægge.
  • Fastholdelsen af eventuelle murede gavltrekanter.
  • Tagværkets forankring.

Allerede på dette tidspunkt vil det ofte kunne konstateres, om der forekommer væsentlige svigt.

Statiske beregninger

Når eftersynet har skabt klarhed over husets konstruktive opbygning, skal der i de fleste tilfælde gennemføres en statisk beregning for at undersøge, om de afstivende bygningsdele har den fornødne stivhed, og om de udførte samlinger rent faktisk er i stand til at overføre de forekommende kræfter. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den faktisk forekommende vindlast i nogen grad er afhængig af det verdenshjørne, vinden kommer fra (se SBI-anvisning 158). Undertiden vil vindlasten kunne nedbringes ved revurdering af terrænklassen i relation til de konkrete forhold. Ligeledes kan der tages hensyn til, at der ved beplantning og yderligere byggeri kan være sket fysiske ændringer, der bevirker at terrænklassen kan ændres i forhold til vurderingen på opførelsestidspunktet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.