Typiske svigt i småhuses stabilitet

Erfaringsblad
(29) 96 12 09

Indhold

 • Svigt i det stabiliserende system
 • Udførelsesfejl
 • Utilstrækkelig afstivning og forankring af spærfag
 • Utilstrækkelig fastholdelse af murede gavltrekanter
 • Utilstrækkelig styrke og fastholdelse af afstivende vægge
 • Utilstrækkelige samlinger
 • Kvalitetssikring

I de senere år har eftersyn af småhuse påvist utilstrækkelig stabilitet i et stort antal huse. Den forringede stabilitet er sjældent så alvorlig, at personsikkerheden er direkte truet, men ved gentagen, hård vindpåvirkning kan der dog ske en skadeudvikling, der i værste fald kan medføre kollaps.

Dette første blad i en række erfaringsblade om småhuses stabiliserende system handler foruden om svigt også om forholdsregler mod fejl og forsømmelser.

De øvrige BYG-ERFA blade i samme række er Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10, Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11, Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12 samt Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

Svigt i det stabiliserende system

vindtrækbånd,skrålægte

Figur 1. I mange småhuse er tagafstivningen søgt etableret ved hjælp af vindtrækbånd. Disse er ofte placeret forkert eller som her utilstrækkeligt opstrammet.
Figur 2. Tagafstivningen er udført med en skrålægte, hvor der er fejl ved placering, og lægten giver ingen overføring af reaktionerne ved tagfoden. Lægten opfylder alene kravene til midlertidig afstivning af spærene under opførelsen.

Byggeskadefonden har ved mange af de gennemførte 5års eftersyn af bygninger i en, halvanden og to etager fundet svigt i forbindelse med det stabiliserende system.

I dette BYG-ERFA blad forstås ved det stabiliserende system alle de bygningsdele, der direkte eller indirekte påvirkes af vindlast af betydning.

De mest almindeligt forekommende svigt er:

 • Utilstrækkelig afstivning og forankring af spærfag.
 • Utilstrækkelig fastholdelse og styrke af ydervægge.
 • Utilstrækkelig fastholdelse af murede gavltrekanter.
 • Utilstrækkelig stivhed af loftskive.
 • Utilstrækkelig styrke og fastholdelse af afstivende vægge.
 • Utilstrækkelige samlinger.

De konstaterede svigt skyldes ofte projekteringsfejl og mangelfuldt projektmateriale. I en del tilfælde kan svigtene tilskrives udførelsesfejl.

En kendsgerning er det, at svigtene er til stede i det færdige byggeri i et betydeligt omfang.

Forkert projektering og udførelse fører til, at kraftoptagelsen sker på en vilkårlig måde, således at bygningsdele overbelastes utilsigtet. Resultatet er skader i indervægge, revner og løse fliser i baderum, revner i gavle og revner langs forskellingen mellem tagstenene og gavlmuren.

Gavlskalmur, Tværbelastet murværk

Figur 3. Revner i gavlskalmur som en følge af bevægelser i tagværket.
Figur 4. Tværbelastet murværk med mange åbninger vil ofte kræve afstivning med stålsøjler for at opfylde normkravene til kombinationsmure.

Småhusreglement/anvisninger

Med indførelsen af småhusreglementet BR-S 85 åbnedes der mulighed for at opføre småhuse uden indsendelse til bygningsmyndigheden af dokumentation for opfyldelse af reglementets krav. Forudsætningen herfor var, at huset opførtes i henhold til de konstruktive eksempler og regler som fremgik af SBI-anvisning 147. Anvisningen indeholdt således vejledning i udførelse af konstruktioner i forbindelse med småhuse, der opfylder kravene i BR-S 85 til dimensionering, brandforhold, lydforhold og fugtforhold. Det fremgår imidlertid af vejledningens tekst blandt andet:

 • side 65: at "Beregning af det afstivende system og udformning af de eventuelt nødvendige forankringer er en kompliceret ingeniørmæssig opgave, som falder uden for anvisningens rammer".
 • side 40: at »For andre ydervægge, f.eks. med bærende bagvægge af letbetonelementer, må der tages hensyn til de krav, som fremgår af producenternes kataloger«.

Det har således været vanskeligt for byggeriets parter at gennemskue, at problemerne omkring stabilitet ikke var så enkle endda. Og det er netop i forbindelse med de nævnte områder, at der er konstateret et stort antal svigt.

Projekteringsfejl

Småhuse bygges ofte inden for snævre økonomiske rammer. Dette medfører, at der ved projekteringen af husene sker en dimensionsoptimering af enkelte eller flere bygningsdele med det resultat, at der vælges meget spinkle konstruktioner.

Det er en kompliceret opgave at foretage en korrekt gennemgang af det bærende og stabiliserende system i småhuse med spinkle konstruktioner. At lastnormen og murværksnormen kan give anledning til fejlfortolkninger, gør ikke opgaven nemmere.

I mange tilfælde undlades det at udføre en gennemarbejdet projektering af de bærende konstruktioner og at udarbejde fuldstændige statiske beregninger. Det er ikke noget særsyn, at statiske beregninger helt mangler.

Når skaderne så melder sig, må man forsøge at udføre nogle realistiske, statiske beregninger. Man bør i denne situation ikke tildele sekundære bygningskomponenter en større rolle i det statiske system, end det er forsvarligt.

Mangelfuldt projektmateriale

Hvor der faktisk foreligger en korrekt gennemført statisk beregning, er resultaterne heraf ofte ikke indarbejdet i det tegningsmateriale, der danner grundlag for produktionen på byggepladsen.

Mangelfulde projekter og uigennemtænkte ændringer – f.eks. i forbindelse med besparelser – kan i byggefasen føre til improvisationer. Det statiske system er imidlertid komplekst og sammenhængende, og det er derfor ikke uden risiko at foretage projektændringer uden en fuldstændig forståelse af systemets virkemåde.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.