Gå til hovedindhold

Reparation af indstøbte brugsvandrør

Indstøbte galvaniserede stålrør og loddesamling på kobberrør

Utætheder på indstøbte brugsvandrør er årsag til mange og store vandskader. I henhold til DIF norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udg., maj 1989, er det ikke længere tilladt at indstøbe samlinger på kobberrør. I den tidligere udgave af normen fra 1978, og i DIF forskrifter for udførelse af vandinstallationer fra 1962 var dette tilladt, hvorfor langt de fleste huse, udført efter disse normer, også har indstøbte samlinger. DIF forskrifter for udførelse af vandinstallationer fra 1962 blev først medtaget i Bygningsreglementet i 1972, og var derfor lovgivningsmæssigt først gældende fra ikrafttrædelsen af dette. Der var frem til dette tidspunkt derfor ingen lovregulering på området. Det må derfor også før 1972 betragtes som tilladt at indstøbe f.eks. galvaniserede stålrør. En undtagelse kan dog være, at forskrifterne har været medtaget i visse af de større vandforsyningers regulativer og derfor alligevel har været gældende. Dette bør i hvert enkelt tilfælde undersøges hos den lokale vandforsyning. Figur 1. Indstøbte galvaniserede stålrør i betongulv. Udførelsestidspunktet er afgørende for lovligheden af reparation. Figur 2. Dårligt udført loddesamling på kobberrør, hvor langvarig utæthed har slidt spor ned i røret.

ID
(53) 93 12 15

Forslag til løsning

Det vil normalt være lovligt at retablere en installation, så den svarer til den installation, som oprindeligt blev godkendt, og i overensstemmelse med den norm, der var gældende, da anlægget blev udført. Reparation kan således ske med de oprindeligt anvendte materialer og samlingsmetoder, såfremt de pågældende materialer dengang måtte placeres på de steder i installationen, hvor utætheden findes. Der kan være tilfælde, hvor et materiel eller en udførelsesform af f.eks. miljø- eller sikkerhedsmæssige grunde senere er blevet forbudt.

1. Galvaniseret stålrørsinstallation

Følgende bør undersøges inden reparation:

 • Hvornår og efter hvilken norm er installationen udført og godkendt? Såfremt installationen er udført efter ikrafttræden af BR 72 eller hvis et lokalt vandværksregulativ på et tidligere tidspunkt har krævet DIF forskrifter fra 1962 anvendt, må den ikke repareres, men skal udskiftes.
 • Kan reparation foretages ved udskæring af det utætte rørstykke, og kan der foretages montering af nyt rørstykke ved hjælp af galvaniserede fittings og unionsamling?
 • Hvordan skønnes installationens samlede tilstand at være? Såfremt installationens tilstand generelt er dårlig, bør en totaludskiftning overvejes.

2. Kobberrørsinstallation med samlinger

Indstøbning af kobberrør med samlinger har været tilladt til ikrafttrædelsen af DIF norm for vandinstallationer DS 439, 2. udg., maj 1989. Efter denne norms ikrafttræden har det kun været tilladt at indstøbe kobberrør i ubrudte længder. De skader, der oftest kan opstå på indstøbte kobberrør med samlinger, er følgende:

 • Utætheder på dårligt udførte loddesamlinger.
 • Turbulenskorrosion pga. høj vandhastighed.
 • Udmattelseskorrosion pga. mangel på ekspansionsmuligheder.
 • Grubetæring pga. rørkvalitet og vandsammensætning.


I forbindelse med planlægningen af reparationen bør følgende undersøges:

 • Hvornår, og efter hvilken norm er installationen udført?
 • Hvilken type af svigt er årsag til utætheden?
 • Er der risiko/mulighed for yderligere utætheder, og hvordan skønnes installationens tilstand at være?
 • Kan der foretages en korrekt reparationsforbindelse på de eksisterende rør efter overskæring af disse?
 • Skal der etableres særlig ekspansionsmulighed for at sikre installationen i fremtiden?

Reparationen af installationen kan udføres enten efter: "Reparation af ikke-udskiftelige kobberrør i vandinstallationer", DTI-arbejdsanvisning 9301, eller efter følgende retningslinier:

a) Efter frilægning af rørene udskæres det skadede rørstykke med en rørskærer.

b) Efter udskæring af det skadede rørstykke sikres det, at der ikke kan komme vand frem til reparationsstedet, f.eks. ved at gennemblæse installationen med trykluft.

c) Rørenderne skal afgrates både på de gamle og de nye rør, og rørenderne skal herefter prøves med kalibreringsring for at sikre korrekt udvendig diameter. Tolerancefejl afhjælpes enten ved hjælp af en kalibreringsring eller kalibreringsdorn.

d) Rørender og fittings skal afpudses med f.eks. en rensesvamp. Undlad at anvende ståluld, idet det kan efterlade rester, der senere vil ødelægge lodningen.

e) De loddematerialer, der anvendes til vandinstallationer, skal være VA-godkendte. Reparationen bør udføres som blødlodning, og der anvendes et blødlod med 5% sølvindhold. Flusmidlet skal være afpasset efter loddemetallet.

f) Til lodning skal der altid anvendes et opvarmningsværktøj, der er egnet til formålet. Til blødlodning kan enten anvendes en flaskegasbrænder, acetylenbrænder eller en elmodstandsloddetang. Størrelsen af den valgte brænder skal være afpasset til rørdimensionen, så rør og fittings ikke overopvarmes. Der må aldrig anvendes en svejsebrænder.

g) Efter at lodningerne er udført, skal loddestederne afrenses for flusmiddelrester, installationen trykprøves og rørene skal herefter efterisoleres. Installationen skal endelig gennemskylles grundigt inden ibrugtagningen.

Hvis skaden er sket som følge af mangel på ekspansionsmulighed på især lange lige rørstrækninger med afgreninger, der er fastholdte, bør ekspansionsforholdene undersøges nærmere og en ekspansionsmulighed i form af en ekspansionslyre bør eventuelt etableres. Såfremt store dele af installationen er skadet, eller der er stor risiko for en gentagelse af skaderne, bør en omlægning af installationen i f.eks. rørpaneler eller tilsvarende overvejes.

3. Kobberrørsinstallationer uden samlinger

Indstøbte kobberrør, der er udført i henhold til DIF norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udg., maj 1989, må repareres ved anvendelse af loddesamlinger, såfremt disse udføres efter nærmere specificerede retningslinier som f.eks. "Reparation af ikke-udskiftelige kobberrør i vandinstallationer", DTI arbejdsanvisning 9301.

Brugsvandrør placerede under vindueskarm efter reparation

Figur 3. Brugsvandrør placerede under vindueskarm efter reparation af skjulte rør. Rørene kan efterfølgende dækkes med et panel.

Brugsvandrør placerede i rørpanel

Figur 4. Brugsvandrør placerede i rørpanel under loft i entre mellem bryggers og badeværelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.