Gå til hovedindhold

Forbedring af lydisolation mellem boliger

Skitse af støjtransmission

Etageboliger fra tiden før ca. 1950 har i reglen træbjælkelag med lerindskud og pudsede 1/2 - 1/1-stensvægge eller bræddevægge som lejlighedsskel. Heraf yder kun de bedst vedligeholdte 1/1-stensvægge den lydisolation, som Bygningsreglementet (BR) kræver i nyt boligbyggeri. Heller ikke nyere etageboliger i beton eller rækkehuse i porebeton/teglsten lever i alle tilfælde op til kravene. Stikprøver antyder, at 10 - 20% af dette byggeri ikke opfylder BR´s bestemmelser vedrørende lydisolation. Samlet er der derfor tale om et stort antal boliger, hvor lydisolationen ikke når op på det kvalitetsniveau, som BR-kravene er udtryk for. Hertil kommer, at selv med lige netop opfyldte BR-krav finder mange beboere lydisolationen mangelfuld. I forhold til BR-kravene skal lydisolationen øges mærkbart - for de fleste kravs vedkommende med omkring 5 dB - hvis målet er at opnå en boligkvalitet, hvor højst 15 % af beboerne generes af nabostøj. Figur 1. Nabostøj generer hver 4. beboer i etageejendomme. Støjen transmitteres ad flere veje.

ID
(99) 94 03 16

Forslag til løsning

Størstedelen af de i praksis forekommende lydisoleringsopgaver løses bedst og billigst ved opsætning af en let forsatskonstruktion foran den lydmæssigt svage bygningsdel. Forsatskonstruktioner er virksomme over for såvel luftlyd som trinlyd, jf. figur 2 og 3. Er det alene trinstøj, som generer, kan problemet i mange tilfælde afhjælpes med en trinlyddæmpende konstruktion.

Dette erfaringsblad omhandler "efter"- isolering mod lydgennemgang. De præsenterede foranstaltninger er beregnet på anvendelse i boliger. Bl.a. er det forudsat, at frekvenssammensætningen af den generende støj er typisk for støj i boliger. I modsat fald er de beskrevne foranstaltninger ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig løsning. Hovedvægten er lagt på ukomplicerede foranstaltninger, som ikke desto mindre medfører en væsentlig forbedring i almindelighed. Ønskes en helt særlig høj grad af lydisolation, eller er udgangspunktet en atypisk konstruktion, må det tilrådes at indhente sagkyndig bistand. Foranstaltningerne er beskrevet summarisk. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i f.eks. [2]. Med hensyn til projektering og udførelse af nybyggeri, som opfylder BR-kravene til lydforhold, henvises til f.eks. [1] og [3].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.