Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt

Erfaringsblad
(99) 17 06 06
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Undersøgelse af lugt
 • Biologisk lugt
  • Dyr
  • Fjernelse af lugt fra dyr
  • Svampe
  • Fjernelse af lugt fra svampe
  • Bakterier
  • Fjernelse af lugt fra bakterier
 • Materialelugt
  • Møbler og inventar
  • Fjernelse af lugt fra møbler og inventar
  • Byggematerialer – væg og loft
  • Fjernelse af lugt fra væg og loft
  • Byggematerialer - gulve
  • Fjernelse af lugt fra gulve
  • Byggematerialer - isolering
  • Fjernelse af lugt fra isolering
  • Imprægneringsmidler
  • Fjernelse af lugt fra imprægneringsmidler
  • Desinfektionsmidler
  • Fjernelse af lugt fra desinfektionsmidler
  • Lugt fra løbesod og olie
  • Fjernelse af lugt fra løbesod og olie
 • Brandlugt
  • Fjernelse af brandlugt
 • Lugtsanering
 • Nabolugt
  • Fjernelse af nabolugt
 • Andre lugte
  • Stearinlys og olielamper
  • Rengøringsmidler og duftprodukter

Enhver bygning har sin egen lugt af mennesker, mad, rengøringsmidler, parfume mm. Af og til er der fremmede lugte, som ikke kan identificeres. Lugtesansen advarer os mod lugte, der gør os utilpasse eller i værste fald kan være sundhedsskadelige at indånde. Lugt er kemi i luften, som vi indånder, og den sætter sig i alt, der kan suge - fx tøj, tæpper, polstrede møbler og bygningsoverflader. Lugt kan være kemiske stoffer fra materialer eller biologisk dannede lugtstoffer fra fx dyr og svampe. Der er også stoffer, som ikke lugter, men er farlige at indånde. I dette erfaringsblad gennemgås nogle overordnede retningslinjer for, hvordan ubehagelige lugte i bygninger kan identificeres, håndteres og fjernes. Billedet viser en måling af kemiske stoffer.

Indledning

I BR 15 kapitel 6 står der: ”Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima”. Herunder er der beskrevet forurening fra byggematerialer som eks. formaldehyd, asbest, mineraluld, flyveaske, kvælstofilter, radon og anden forurening fra undergrunden [1]. Også i eksisterende bygninger, skal indeklimaet være sundt. Det skal bemærkes, at ikke alle farlige stoffer i bygninger kan lugtes. Det gælder fx pcb, bly, asbest og radon. De stoffer er ikke behandlet nedenfor.

Lugt afgives i stigende grad ved højere temperatur og/eller luftfugtighed. Luftcirkulation nær lugtkilden er også af betydning. Fx kan en nymalet væg lugte mere, hvis vinduerne åbnes, netop fordi der er luftstrømning hen over overfladen. De kemiske stoffer, der findes i luften, inddeles typisk i flygtige organiske forbindelser (VOC), meget flygtige organiske forbindelser (VVOC) og tungtflygtige organiske forbindelser (SVOC). En del af dem kan skyldes mikrobiologisk aktivitet, og de benævnes ofte mikrobiologiske organiske flygtige forbindelser (MVOC). En del af dem kan vi opfatte med lugtesansen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt - side 1 Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt - side 2 Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt - side 3 Lugt i bygninger – kilder til lugt og fjernelse af lugt - side 4