Gå til hovedindhold

Lagtykkelse af maling på træ og beton

Måling af tør malings lagtykkelse

Et teknisk hjælpemiddel til måling af tør malings lagtykkelse er dette transportable instrument. Gennem malingen fræser det en 1 mm Ø kegleformet fordybning, som udmåles med et indbygget mikroskop. Med apparatet kan det færdige malingsresultat kontrolleres. Men inden arbejdets udførelse er det vanskeligt at angive præcise krav til bestemte lagtykkelser. Tilsvarende problematisk er det for den udførende håndværker at opnå den ønskede lagtykkelse.

ID
(31) 96 05 20

Rigtig og ensartet lagtykkelse

I byggeriet påføres maling på træ og beton hyppigt i utilstrækkelig eller for uensartet lagtykkelse. Resultatet er utilfredsstillende holdbarhed, dårlig beskyttelse af underlaget, og – ikke sjældent byggeretlige tvistigheder.

Malevarers funktion

Malinger er højt forædlede produkter, som – i bemærkelsesværdigt tynde lag – skal sikre en række tekniske og æstetiske funktioner, f.eks. hindre følgerne af kemiske og fysiske påvirkninger, formidle bestemte synsindtryk o.s.v. Hertil kræves en vis minimumlagtykkelse. Malinger kan også påføres for tykt, men det hører til sjældenhederne. Disse synspunkter er alment anerkendte ved korrosionsbeskyttende malearbejde på skibe og andre stålkonstruktioner. Men ikke inden for byggeriet, skønt lagtykkelsen har helt den samme betydning. Traditionen mangler, og kendskabet til målemetoder og muligheder er begrænset. Variationer i lagtykkelsen spiller også en rolle for holdbarheden. Et skift mellem tykke og tynde områder kan medføre spændingskoncentrationer i de tynde partier, og deraf forårsagede brud.

Begrebet lagtykkelse

Den “teoretiske lagtykkelse” i tør tilstand kan man regne sig til ud fra kendskab til malevarens volumentørstofindhold og den påførte mængde på et givet areal. Den svarer til, at malingen påføres helt jævnt og glat på et ligeledes jævnt og glat underlag – f.eks. en glasplade. Lagtykkelsen i praksis er imidlertid vanskelig at definere. Det skyldes, at der forekommer ujævnheder i underlaget (f.eks. ruhed), ujævnheder i malingens overflade (f.eks. penselstriber) og indsugning af malemateriale i porøse underlag (f.eks. træ og beton). Derudover kompliceres selve lagtykkelse målingen af, at det målte resultat afhænger af den valgte målemetode.

For at undgå de nævnte vanskeligheder, er det praktisk at benytte begrebet målt lagtykkelse i stedet for “lagtykkelse”. Den målte lagtykkelse vil typisk være en visning på et instrument, som er kalibreret på passende vis. Man kan have enkeltmålinger, gennemsnit, maksimumværdier og minimumværdier. For lagtykkelsemåling ved mikroskopi – eksempelvis udført på én lille malingskal – vil en enkeltmåling dog normalt være et gennemsnit af 5 -10 aflæsninger i mikroskopet. For at gøre begrebet målt lagtykkelse veldefineret, må man samtidig anføre, hvilken målemetode der benyttes. Uanset målemetode medregner man aldrig malemateriale, der er trængt ned i et porøst underlag i den målte lagtykkelse.

Den teoretiske og den målte lagtykkelse stemmer næsten aldrig helt overens. Hvis underlaget er porøst, vil den teoretiske værdi normalt være højere end den målte. Men i andre tilfælde kan resultaterne variere både til den ene og den anden side.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.