Gå til hovedindhold

Konstruktioner i stabile småhuse

Træspær

Spinkle konstruktioner er typiske for nutidens småhuse, idet der under projekteringen ofte sker en optimering af dimensionerne for at overholde stramme budgetter. Også husenes stabiliserende bygnings dele slankes. Derfor er det vigtigt, at konstruktioner bliver udført hensigtsmæssig fra starten. Det handler dette erfaringsblad om. Omkostningen ved senere at indbygge foranstaltninger til sikring af stabiliteten (se BYG-ERFA blad Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12) er mange gange større, end hvis de etableres ved huset opførelse. Rækken af BYG-ERFA blade om stabilitet omfatter også Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) 96 12 09, Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10, samt Forankring og stabilisering i småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

ID
(29) 96 12 11

Statik og materialevalg

Der træffes meget tidligt i projekteringsforløbet beslutninger, der er bestemmende for, hvilke muligheder der vil være for de bærende konstruktioners udformning. Eksempelvis er valg af planløsning (dvs. fordeling af rum) af afgørende betydning for det statiske system i småhuse.

For den lodrette last, hvor kraftforløbet er let gennemskueligt, er der sædvanligvis ikke problemer, og det bærende system for den lodrette last finder på et tidligt tidspunkt en logisk og klar løsning. For den vandrette last sker det derimod hyppigt, at overvejelserne om hvordan de vandrette kræfter skal optages, finder sted på et sent tidspunkt eller i værste fald slet ikke. Resultatet heraf kan blive, at der vælges konstruktioner, der er vanskelige at udføre korrekt, eller at det stabiliserende system bliver mangelfuldt med problemer i det færdige hus til følge. Overvejelserne om det stabiliserende systems udformning bør derfor foretages samtidig med, at de øvrige bærende konstruktioner fastlægges, så alle løsninger bliver udformet så hensigtsmæssigt og økonomisk, som det er muligt.

Efterfølgende anbefalinger bygger på erfaringerne fra 5-års eftersynene og har som grundsynspunkt, at det i forbindelse med denne type byggeri vil være mindre risikofyldt at basere byggeriet på enkle løsninger, hvor bæreevnen og udførelsen på ukompliceret måde kan dokumenteres at være i orden. Mere komplicerede løsninger kan naturligvis også vælges, men vil kræve medvirken af rutinerede projekterende. Gennemgang af sådanne løsninger falder uden for rammerne af nærværende blad.

Vægge

Materialer til de afstivende vægge bør altid vælges i relation til planløsningen. Ønskes lette vægge af f.eks. porebeton, træ eller gips bør nødvendigheden af en eventuel væltnings- og glideforankring vurderes tidligt i projektforløbet for herigennem blandt andet at afdække behov for fundamenters omfang og karakter. Særligt ved langfacader uden tvær vægge eller ved andre specielle plan løsninger er disse overvejelser vigtige. Til det stabiliserende system kan enten vælges tunge vægmaterialer eller lette vægmaterialer.

Beregningerne vil i konsekvens af dette valg ofte vise, at de tunge vægge ikke kræver yderligere foranstaltninger for at være stabile, medens de lette vægmaterialer vil kræve ekstra foranstaltninger til sikring af glidnings- og væltningsstabiliteten. Vedrørende løsningsforslag til sådanne forankringer for lette vægge af letbeton henvises til: Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

Uanset valg af vægmaterialer kan der være fordele ved at anordne samlinger f.eks. med bolte imellem de afstivende vægge. Herved opnås en sikrere samvirken imellem væggene, og risikoen for revner i samlingerne mindskes betydeligt. Se figur 1.

Mekanisk sammenlåsning

Figur 1. Mekanisk sammenlåsning af vægelementer giver mulighed for kraftoverførsel mellem elementer og mindsker sandsynligheden for "kosmetiske revner" i elementfuger.

Tag

Valg af tagmateriale har betydning for tagets vægt, og dermed for behovet for forankring af tagkonstruktionen over for vindsug.

Dimensionering

Når planløsningen er fastlagt, og de forskellige materialevalg er truffet, er grundlaget etableret for de forskellige bygningsdeles funktion i det stabiliserende system. Den mere detaljerede dimensionering af disse bygningsdele og diverse samlinger kan derefter finde sted.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.