Gå til hovedindhold

Industrigulve – revnedannelser i cementbaserede slidlag

Revnedannelse i industrigulv

Cementbaserede slidlag udlagt på og sammenstøbt med betonunderlag er en meget anvendt og indarbejdet gulvkonstruktion ved udførelse af industrigulve. Skader på sådanne gulve i form af blandt andet revnedannelser er et ofte forekommende problem. Revnedannelserne medfører både æstetiske og holdbarhedsmæssige ulemper for brugerne af disse gulve og, hvor der må foretages en omlægning af gulvene, tillige en økonomisk belastning. Figur 1. Revnedannelse i industrigulv i form af grov enkeltrevne.

ID
(43) 94 06 29
Udgave
2

Forslag til løsning

Revnedannelser kan forebygges ved blandt andet nedennævnte forholdsregler.

1. Kontrol af konstruktionsbetonen

 • Bæreevnen skal statisk være i orden.
 • Overfladen skal have en sådan planhed, at der kan opnås en ensartet tykkelse på slidlaget f.eks. med en tolerance på ± 5 mm pr. 2 m ved en lagtykkelse mindre end eller lig med 30 mm.
 • Overfladen skal være rengjort.
 • Overfladen skal kunne fastholde slidlaget. Krav til overfladestyrken fastlægges ud fra slidlagets tykkelse, dets svind og den belastning gulvet påføres.
 • Revner registreres og det undersøges om de er i ro eller i bevægelse.

2. Slidlagets betonsammensætning

 • Tilslagsmaterialerne skal være fri for skadelige urenheder.
 • Kornkurven bør tilpasses den ønskede anvendelse, men kan normalt vælges på figur 1 eller 2 i det skraverede område.
 • Tilslag skal opbygges så groft som muligt dog med en kornstørrelse på maksimalt 1/3 af slidlagstykkelsen.
 • Betonen/mørtlen bør have et så lavt vandindhold som muligt.

3. Konstruktive udformninger

 • Der skal indlægges dilatationsfuger/bevægelsesfuger omkring søjler, vægge, maskinfundamenter og gulvafløb samt på steder, hvor gulvkonstruktionen tilsluttes til ydervægge.
 • Er der fuger i konstruktionsbetonen, skal disse føres igennem slidlaget. I modsat fald skal der ikke indlægges fuger i dette.
 • Ved lagtykkelser over 50 mm indlægges en svindarmering eller slidlaget adskilles fra konstruktionsbetonen med et glidelag.

4. Arbejdsudførelse

 • Ved blanding på stedet bør tilslagsmaterialerne fugtes, hvis de er meget tørre og vandabsorberende.

Forhold ved udlægningen:

 • Beton/mørtelsammensætningen og det vil især sige sætmålet (bearbejdeligheden) bestemmes ud fra det valgte udlægnings- og komprimeringsudstyr.
 • Konstruktionsbetonen forvandes, således at den er fugtig men stadig har en vis sugeevne.
 • Eventuelt påføres svummelag.
 • Slidlaget beskyttes mod kraftig udtørring fra blæst og direkte solopvarmning.

5. Efterbehandlingen

Slidlaget skal så hurtigt som muligt efter udlægningen beskyttes mod udtørring. Dette for at hindre revnedannelser som følge af plastisk svind og udtørringssvind. Basisbetonbeskrivelsen (BBB) angiver retningslinier for beskyttelsesforanstaltninger, som blandt andet kan være følgende:

 • Udlægning af damptætte membraner f.eks. plastfolie med tætte samlinger/overlapninger. Beskyttelsen mod udtørring skal opretholdes i mindst 7 døgn (modenhedsdøgn).
 • Påsprøjtning af et forseglingsmiddel, en curingmembran. Vedrørende krav til forseglingsmidlet henvises til BBB.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.