Flade tage med ballast af stenlag eller fliser

Erfaringsblad
(47) 97 04 28 (annulleret 06.06.2013)

Indhold

  • Tagopbygning
  • Dimensionering
    • Hvirvelhastighed
    • Vindsug

Ved flade tage med ballast af sten konstateres det ofte, at ballasten blæses af taget eller at ballasten flyttes rundt på taget.

Da tagdækningen i mange tilfælde udelukkende er fastholdt mod vindpåvirkning af stenlaget, resulterer omlejringer og nedblæsning ofte i, at der sker skader på tagkonstruktion og tagdækning i form af afblæsning, ødelagte kantinddækninger og iturevet tagdækning. Hvis stenene blæses ned fra taget, kan det desuden medføre skade på personer eller materiel.
En væsentlig årsag til problemerne er, at der ikke foreligger noget grundlag for dimensionering af ballasten, herunder kantforankring og fastlæggelse af ballastens størrelse, type og dimension.

Tagopbygning

Tagdækningen udlægges løst på underlaget og beskyttes normalt af en fiberdug inden udlægning af ballast. Tagdækningen kan bestå af en 2-lags tagpapdækning eller en 1-lags tagfolie.

Ballasten skal bestå af runde sten og være fri for flint, der kan splintre og medføre ødelæggelse af tagdækningen.

Alligevel anbefales anvendelse af en tagdækning med ekstra modstandsevne over for mekanisk påvirkning. Tagfolier bør være mindst 1,5 mm tykke.

Under stenlaget opstår et mikrobiologisk miljø, som kan medvirke til nedbrydning af tagdækningen. Tagdækningen skal derfor være modstandsdygtig over for biologisk nedbrydning, således at bakterievækst ikke ødelægger blødgørere i tagdækningen eller får blødgørere til at migrere, dvs. vandre til det støvlag, der vil dannes under stenlaget. Stenlagets tykkelse og stenenes størrelse dimensioneres ud fra vindsuget, som vist i det følgende. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig sikring med et stenlag, kan der anvendes fliser, som udlægges i et eller flere lag. Fliser kan med fordel benyttes i rand- og hjørnezoner, hvor vindsuget er størst.

Da løst udlagte tagdækninger har temperaturbevægelser og krympningstendenser, må det anbefales at udføre en mekanisk forankring med beslag eller skinne langs tagkanten for at fastholde tagdækningen. Herved undgås, at der opstår træk i inddækningen ved murkronen, idet trækket herved optages af beslagene eller skinnen. Dimensionering af fastgørelser langs tagkanter kan ske efter de regler, som er angivet i TOR-anvisning 19.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Flade tage med ballast af stenlag eller fliser - side 1 Flade tage med ballast af stenlag eller fliser - side 2