Gå til hovedindhold

Bly i malede overflader – ved renovering, vedligehold og nedrivning

Bly i malede overflader

Ved vedligehold, renovering, ombygning og nedrivning af ældre bygninger er der konstateret problemer med håndtering af blyforekomster i materialer og bygningsdele. I erfaringsbladet beskrives, dels hvor der er risiko for blyforekomst i bygninger, dels sundhedsrisiko i forbindelse med nedrivning, ombygning og udførelse af malearbejde samt miljøkrav ved fjernelse af affald. For at sikre en hensigtsmæssig byggeproces og undgå gener for de udførende håndværkere beskrives også metoder til blyundersøgelser, prøveudtagning, foranstaltninger i forbindelse med projektering og udførelse – samt hvem der har ansvar for hvad.

ID
(99) 12 11 09

Indledning

Ved renovering, vedligehold og nedrivning af bygninger og bygningsdele er der risiko for forekomst af blyholdig maling, som kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor anbefales, at malede overflader undersøges for blyforekomst [1] inden udbud af fx:

  • istandsættelse og fjernelse af vægge eller malede overflader og bygningsdele,
  • renovering af vinduer [2, 3] og andet træværk og metal,
  • sandblæsning på malede facader.

Blyundersøgelser kan bidrage til både at smidiggøre byggeprocessen og at undgå sundheds- og miljøproblemer. Ved renovering, vedligehold eller nedrivning af ældre ejendomme er forløbet normalt:

  • registrering af mulige blyforekomster,
  • prøvetagning og laboratorieanalyser,
  • projektering, herunder tilrettelægning af arbejdssikkerhed, affaldssortering og -bortskaffelse,
  • arbejdsudførelse,
  • anmeldelse af blyholdigt affald.

For at få overblik over risikofyldte bygningsdele anbefales, at blyundersøgelser indledes med kortlægning af:

  • bygningens historie og opbygning,
  • opførelses- og eventuelt ombygnings-/ renoveringstidspunkter.

Herudfra vurderes risiko for blyforekomst til brug for fastlæggelse af eventuelle materialeundersøgelser med angivelse af metoder, og hvor der skal udtages prøver til analyse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.