Varmeanlæg

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener.
I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af de varmeproducerende anlægs teknik og effektivitet har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet „kolde“.
Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab.
Dette erfaringsblad beskriver en række skader og gener, komfort- og energimæssige forhold, som kræver særlig opmærksomhed ved anvendelse af gulvvarme i forbindelse med forskellige gulvtyper og materialer.
Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele.
Indledningsbilledet viser et fugtskadet gulv. Skaden er opstået, fordi dårligt isolerede varmerør er placeret på betonpladen uden en fugtspærre oven på denne. Gulvfladen er misfarvet og opbulet og endvidere er der kraftige rustangreb på varmerørene.
Trykekspansionsbeholdere monteres såvel i nye som i ældre varmeanlæg, hvor åbne ekspansionssystemer udskiftes ved renovering i forbindelse med f.eks. installation af nye kedler. I en del tilfælde opstår der driftsproblemer, eksempelvis på grund af vandmangel, luft i anlægget eller uventet kort…

Videoklip

 

Efterisolering af rør. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Godevådrum.dk. BvB - GI
Installation af solvarme. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Konvertering til jordvarme. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Regulering af varme. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udskiftning af gaskedel. Videncenter for energibesparelser i bygninger

Byggeanvisninger

Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse - BvB

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Standard - DS

Gulvbranchen - GSO

Ministerier og styrelser

Træinformation

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut -TI

  • Bygningsinstallationer Projekteringsvejledning. Dansk Teknologisk Institut, 1984
  • Er der plads nok? Disponering af parcelhuses VVS installationer. Vejledning. Teknologisk Institut. Energi, 1999-12-01

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Øvrige forlag

 

Organisationer mv.

Annullerede blade