Gå til hovedindhold

Tagkonstruktioner

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
Hvis et stråtag skal have en lang levetid, er det en forudsætning, at det er tækket på den rigtige måde med sunde, tørre materialer, og at det har en hældning på minimum 45°. Hvis hældningen er for lav, vil taget få en kortere levetid, fordi fugten trænger ind i stråtaget, og er det først opfugtet…
Manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top har de senere år resulteret i flere tilfælde, hvor tage på både supermarkeder og staldbygninger er kollapset, eller har fået store deformationer. Dette blad redegør for principperne for det…
Brande i bygninger spreder sig sjældent længere end til den brandmæssige enhed, hvori den er startet – fx en lejlighed, et kontor eller en butik – og her er det muligt at standse og slukke branden uden at den nødvendigvis er altødelæggende for bygningen.
De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen. I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer.
Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter. I erfaringsbladet gennemgås, hvor der forudsættes opmærksomhed ved forundersøgelser inden udbedring af træværk efter svampe- og insektskader. Desuden beskrives såvel typiske skader i…
I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær.
Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning. Dette blad handler om tagpap- eller foliedækkede træbaserede tage med en- eller dobbeltsidig hældning på op til …
Utætte inddækninger er ofte årsag til omfattende vandskader. I erfaringsbladet beskrives væsentlige detaljer ved en korrekt udført metalinddækning mellem tagflade og lodret væg, herunder anvendelse af henholdsvis mørtelfugning og plastisk fugemasse.
Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen. Problemerne kan dog også skyldes kondensdannelse på undersiden af tagpladematerialer, fx af stål, aluminium, plast og malede…
I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage.
Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.
Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere.
Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen. Generne kan dog ofte henføres til kondens i aftrækskanalen, i aftrækshætten over tagfladen eller til faldstammeafslutninger over tag…
Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.
Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap.

 

Videoklip

 

Brandsikring af tage. DBI. Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, 2014
Efterisolering af koldt skunkrum - fra skunkrumVidencenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af skråloft - indefra. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af vandret loft fra tagrum. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Etablering af nyt indskudslag. Videncenter for energibesparelser i bygninger

Forskelling af tagryg. www.byggefilm.dk
 

Godetage.dk. BvB - GI
Kviste - blikkenslager. www.byggefilm.dk
Kviste - tømrer. www.byggefilm.dk
Montering af dampspærre mellem bjælker. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Montering af fast underlag ved skunkvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Montering af vindplader. Videncenter for energibesparelser i bygninger

Træbjælker, app, 2016

Tætning mod gavlVidencenter for energibesparelser i bygninger
Udvendig efterisolering af skråvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger

 

 

Byggeanvisninger

Billedfrise

Branche Arbejdsmiljø Rådet - BAR

Byggeskadefonden - BSF

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse  - BvB

​Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Standard - DS

Dampspærre og Undertagsklassifikationsordning ApS - DUKO

​Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

​Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

​Teknologisk Institut - TI

Træinformation

Øvrige forlag

Organisationer mv.

 

Annullerede blade