Tagkonstruktioner

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade

Manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top som vist i figur 3, har de senere år resulteret i flere tilfælde, hvor tage på både supermarkeder og staldbygninger er kollapset, eller har fået store deformationer. Omkostningerne til…
Brande i bygninger spreder sig sjældent længere end til den brandmæssige enhed, hvori den er startet – fx en lejlighed, et kontor eller en butik – og her er det muligt at standse og slukke branden uden at den nødvendigvis er altødelæggende for bygningen.
De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen. I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer.
Efter længere tids opfugtning af trækonstruktioner konstateres ofte angreb af trænedbrydende svampe og insekter. I erfaringsbladet gennemgås, hvor der forudsættes opmærksomhed ved forundersøgelser inden udbedring af træværk efter svampe- og insektskader. Desuden beskrives såvel typiske skader i…
I dette erfaringsblad beskrives udformning af ventilation i sadel- og pulttage med stor hældning – dvs. mere end 10 grader – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær.
Selv om bygningsreglementet stiller store krav til bygningers lufttæthed – og dermed også lofters – opstår der stadig fugtproblemer i ventilerede trætagkonstruktioner med lille hældning.
Utætte inddækninger er ofte årsag til omfattende vandskader. I erfaringsbladet beskrives væsentlige detaljer ved en korrekt udført metalinddækning mellem tagflade og lodret væg, herunder anvendelse af henholdsvis mørtelfugning og plastisk fugemasse.
Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen.
I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage.
Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.
Forkert montage af undertage udført af banevarer kan i blæsevejr medføre så kraftig blafring, at det medfører betydelige støjgener for husets beboere.
Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen.
Undertage under tagdækninger anvendes for at beskytte de underliggende konstruktioner dels mod indtrængende regn og sne dels mod kondensdryp.
Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i miljøet og medfører sundhedsmæssige skader. Siden 2002 har det – med få undtagelser – været forbudt at anvende bly til inddækninger på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet.
Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap.

 

Videoklip

 

Brandsikring af tage. DBI. Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, 2014
Efterisolering af koldt skunkrum - fra skunkrumVidencenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af skråloft - indefra. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af vandret loft fra tagrum. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Etablering af nyt indskudslag. Videncenter for energibesparelser i bygninger

Forskelling af tagryg. www.byggefilm.dk
 

Godetage.dk. BvB - GI
Kviste - blikkenslager. www.byggefilm.dk
Kviste - tømrer. www.byggefilm.dk
Montering af dampspærre mellem bjælker. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Montering af fast underlag ved skunkvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Montering af vindplader. Videncenter for energibesparelser i bygninger

Træbjælker, app, 2016

Tætning mod gavlVidencenter for energibesparelser i bygninger
Udvendig efterisolering af skråvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger

 

 

Byggeanvisninger

Billedfrise

Branche Arbejdsmiljø Rådet - BAR

Byggeskadefonden - BSF

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse  - BvB

  ​Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

  Dansk Standard - DS

  Dampspærre og Undertagsklassifikationsordning ApS - DUKO

  ​Ministerier og styrelser

  Murerfagets Oplysningsråd - MURO

  ​Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

  ​Teknologisk Institut - TI

  Træinformation

  Øvrige forlag

  Organisationer mv.

   

  Annullerede blade