Gå til hovedindhold

Tagboliger

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
Manglende tværafstivning af spærene i store tagkonstruktioner, særligt ved anvendelse af spær med løs top har de senere år resulteret i flere tilfælde, hvor tage på både supermarkeder og staldbygninger er kollapset, eller har fået store deformationer. Dette blad redegør for principperne for det…
I erfaringsbladet gennemgås fugt-transport i væg- og tagkonstruktioner samt deraf følgende krav til dampspærrer.
De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen. I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer.
Hurtig alarmering af brand har afgørende betydning for brandudviklingen og skadeomfanget. Der konstateres ofte brande i bygninger med røgalarmer, som ikke har virket efter hensigten – enten på grund af forkert installation eller mangelfuldt vedligehold. I dette erfaringsblad beskrives, hvordan et…
Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen har medført vandindtrængen, fugtophobning og -skader.  I erfaringsbladet omtales skadesårsager,…
Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap.
Anvendelse af malebehandling i vådrum kan medføre problemer i form af misfarvninger, skimmelvækst og muggen lugt, hvis projektering, udførelse og vedligehold ikke er i orden. Dette blad anviser, hvordan lette vægge og vægge med organiske materialer kan sikres vandtæthed.
I Danmark udbedres der på årsbasis skader alene hidrørende fra råd og svamp for mange millioner kroner. Ved anvendelse af de senere års forskningsresultater skønnes det, at det er muligt at reducere de økonomiske konsekvenser af de årlige skader væsentligt. Dette blad beskriver i mere generel form…
Eksempel på ventileret undertag udført af et materiale, som ikke er tilstrækkelig dimensionsstabilt. På grund af materialets udvidelse under brug hænger undertaget så meget, at ventilationen af tagkonstruktionen reduceres kraftigt, hvilket medfører, at der sker fugtophobning i taget.
I vådrum, hvor der anvendes pvc-banevarer, er tætheden af vægges beklædning og gulves belægning især afhængig af kvaliteten af svejsefugerne. De skal derfor udføres korrekt, som vist på billedet, så det sikres, at der ikke opstår utætheder, der kan medføre alvorlige følgeskader. Særligt udsatte er…

Videoklip

 

Bevaring af tagkviste. Byggefilm, Dansk Bygningshåndværk
Indvendig efterisolering af skråvæg. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Efterisolering af skunk. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udskiftning af termoruder. Videncenter for energibesparelser i bygninger
INTRO: Tre håndværkere møder tre familier med behov for energirenoveringer. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Energirenovering er kun et opkald væk. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Det er aldrig for sent at energirenovere. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Følg dagen for en håndværker med uddannelse i energiløsninger. Videncenter for energibesparelser i bygninger
 

Byggeanvisninger

Billedfrise

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg - BAR

Byggeskadefonden - BSF

Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse  -  BvB

Danmarks Tekniske Universitet -  DTU

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Standard  -  DS

Glasindustrien

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut - TI

Træinformation

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Øvrige forlag

Organisationer mv.