Småhuses vedligehold

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade

Når malebehandlingen på ældre træværk pludselig skaller af kort tid efter vedligeholdelse, kan det skyldes, at den gamle maling indeholder litopone. Desværre er litopone ikke umiddelbart synlig, men dens tilstedeværelse kan indebære, at det gamle træværk kun ser nymalet ud i nogle få måneder;…
Trækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier. Skadelig opfugtning undgås ved at tage hensyn til dels træets særlige egenskaber dels trækonstruktionens placering i bygningen og udformningen af…
Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører såvel smittefare som omfattende ødelæggelser.
Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.
Myreaktivitet i bygninger kan ud over komfortgener medføre såvel fugtskader som nedbrydning af byggematerialer og konstruktioner. Der findes mange hundrede myrearter, men det er forholdsvis få, som trænger ind i bygninger.
Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen.
Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader.
Isdannelser i tagrender og nedløb kan i år med kraftigt snefald og frostvejr medføre såvel frostskader på bygningen som risiko for personskader forårsaget af nedfaldende istapper.
Mange ældre fritidshuse af træ er opstillet på punktfundamenter. Konstruktionen kan medføre, at ræve, rotter, mus og tilsvarende skadedyr trænger ind under huset. Herudover generes mange beboere af fodkulde ved brug af huset i vinterperioden.
I det følgende beskrives de særlige egenskaber ved linoliebehandling (grundingsolie og maling) og en række forhold, som kræver opmærksomhed.
Udvendige bygningsoverflader beliggende i områder med lokalt fugtigt klima er ofte begroet med alger, lav eller mos. Begroningerne forekommer især på tagsten, facader og sokler.
I dette erfaringsblad beskrives såvel vækstforhold som problemer med svampe og bakterier, samt hvordan eventuelle misfarvninger forebygges og fjernes.
Mere end 30 svampearter kan nedbryde træ i byggeri - og hver art har sine foretrukne vækstbetingelser og særlige kendetegn.
Anvendelse af malebehandling i vådrum kan medføre problemer i form af misfarvninger, skimmelvækst og muggen lugt, hvis projektering, udførelse og vedligehold ikke er i orden. Dette blad anviser, hvordan lette vægge og vægge med organiske materialer kan sikres vandtæthed.
Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås, hvad bygningsejer og rådgiver skal være opmærksom på ved tilstandsvurdering inden istandsættelse eller eventuel udskiftning af ældre vinduer.
Bjælkehuse stiller særlige krav ved opførelse og vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås en række områder, hvor såvel bygningsejere, håndværkere som projekterende skal være særligt opmærksomme.
Svampeangrebet egetømmer bliver ofte yderligere ødelagt af egens borebille. Dens larver gnaver gange i det svampeangrebne træ og gangene kan også gå et stykke ind i den del af træet, der endnu ikke er angrebet af svampene.
Facadebeplantning er i mange år blevet anset for at have en negativ indvirkning på bygningers facader og andre bygningsdele. Der hersker derfor megen tvivl om - eller direkte modstand mod - anvendelse af facadebeplantning.

Videoklip

 

Sådan bruger du hustypebeskrivelserne. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
Tagrender og nedløb. www.byggefilm.dk

Byggeanvisninger

Dansk Byggeri

Dansk Standard - DS

Ministerier og styrelser

Huset Hovmand

Murerfagets Oplysningsråd  - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut - TI

Træinformation

Øvrige forlag

Organisationer mv.