Oversvømmelser og korrekt udtørring

Efter de seneste dages storm, regnskyl og efterfølgende oversvømmelser er der mange steder behov for udtørring af bygninger.

For at reducere risiko for uoverskuelige, langvarige følgeskader, gener og problemer, skal der hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger.

Dette er nødvendigt for at reducere direkte skader og følgeskader, fx skimmelvækst, korrosion og angreb fra trænedbrydende svampe.

BYG-ERFA har udgivet erfaringsbladet ”Udtørring efter vandskade” [BYG-ERFA blad (99) 12 07 23] som præsenterer fordele og ulemper ved forskellige udtørringsmetoder.
Desuden omtales en række forholdsregler, der knytter sig til udtørringsprocessen og den efterfølgende udbedring efter vandskader.

Erfaringsbladet gennemgår:

 • hvordan udtørringen gribes an
 • fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis naturlig/mekanisk ventilation, forskellige typer affugtere og infrarød bestråling
 • særlige materialehensyn for fx træ, beton, mineraluld og gipsplader
 • udtørringstider og –metoder


Specielt for kælderoversvømmelser gælder:
Hvis der fx er sket en kælderoversvømmelse er det vigtigt at alt indbo straks fjernes for at undgå skimmelvækst.

Genstande med skimmelvækst kasseres eller renses hvis muligt – og fjernes fra det fugtskadede område. Hvor indbo ikke straks kan fjernes, anbefales opklodsning, så disse genstande ikke står i vand eller opsuger fugt fra gulvet.
Herefter tømmes kælderen fri for vand, og der igangsættes affugtning.

Luftfugtigheden skal hurtigst muligt bringes under 75 % RF (relativ fugtighed), som er grænsen for etablering og vækst af skimmel.

Ved affugtning af murværk og beton konstateres ofte hvide salte på overflader. Saltudfældninger kan oftest børstes væk, men de kan dog også bevirke, at overfladelag bobler op og falder af.

På trævægge opstår ofte skimmelvækst, som støvsuges og afvaskes med desinfektionsmiddel.

Til slut støvsuges alle vandrette flader (gulve) to gange med 1–2 døgns mellemrum.

Bemærk:
Uanset valg af metode kan udtørringen strække sig over lang tid - fra et par uger til i værste fald flere måneder.
Udtørringsperioden afhænger af de opfugtede materialer, såvel som opfugtningens omfang og den valgte metode.

Ved oversvømmelser efter kraftige regnskyl skal hurtigst muligt afklares:

 • Hvor er vandet trængt ind - og hvor stor opfugtning har det medført?
 • Er vandtilgangen standset?
 • Hvor stort et område har fået vand?
 • Er der kun vand i materialernes overflade eller er det trængt dybere ind – og eventuelt ind i utilgængelige hulrum?
 • Er der tegn på vandindtrængen i fx elektriske installationer?


Værktøj til vurdering af materialers udtørringstid

BYG-ERFA har udviklet et forenklet visualiseringsværktøj, som giver et overslag over, hvor lang udtørringstiden er for de mest gængse byggematerialer.

Udtørringstiden for opfugtede materialer afhænger af:

 • materialetype,
 • fugtindhold i materialet ved udtørringens begyndelse,
 • materialets ønskede fugtindhold efter afsluttet udtørring (fugtkriteriet),
 • konstruktionens dimensioner,
 • relativ fugtighed (RF) i den luft, der omgiver konstruktionen,
 • konstruktionens temperatur.

Fugtmåling er vigtigt

Værktøjet kan ikke erstatte fugtmålinger, men det kan bruges til at fastlægge tidspunktet for udførelse af fugtmålinger.

BYG-ERFA bladet ”Udtørring af byggematerialer – forenklet metode til vurdering af udtørringstid” (99) 100527 giver adgang til værktøjet og beskriver dets anvendelse, begrænsninger og udtørringsforløbet.

Desuden beskrives en række avancerede værktøjer, som kan anvendes ved behov for mere detaljerede vurderinger. (Adgang til værktøjet kan kun opnås af BYG-ERFA abonnenter og løsbladskunder.)


Erfaringsbladet ”Udtørring efter vandskade” [BYG-ERFA blad (99) 12 07 23] og "Udtørring af byggematerialer – forenklet metode til vurdering af udtørringstid” [BYG-ERFA blad (99) 100527] kan bestilles som løsblade, men kan med fordel bestilles som del af et tema.


Erfaringsbladene indgår i temaerne:

På byg-erfa.dk vises indholdet i temamapperne samt resuméer af alle BYG-ERFA bladene – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet.


Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for ovenstående illustrationer i høj opløsning.
 

Skimmelvækst på pladebeklædning efter oversvømmelse

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Kraftig skimmelvækst på pladebeklædninger i kælder efter oversvømmelse.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Vandskadet kældervæg med skimmelvækst efter oversvømmelse.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.