Vær opmærksom på risiko for skimmelvækst i tagrummet ved efterisolering af lofter mod et uudnyttet tagrum

Nyt fra BYG-ERFA

I det nye erfaringsblad ”Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum” opsummerer BYG-ERFA, hvor man skal være opmærksom ved efterisolering af lofter og tagrum.

Efterisolering af lofter mod et uudnyttet tagrum er ofte rentabelt – men ved efterisoleringen bliver tagrummet koldere, så luftfugtigheden i tagrummet stiger om vinteren. Det medfører risiko for skimmelvækst på overfladerne i tagrummet. Risikoen øges yderligere, hvis dampspærren i loftkonstruktionen er utæt, så fugt fra underliggende rum trænger op i tagrummet gennem loftkonstruktionen.

Inden efterisolering af et loft anbefales det derfor, at foretage en undersøgelse af bygningens konstruktioner – herunder om der er en dampspærre i loftet. I givet fald vurderes, om dampspærren er lufttæt. Ved visuel inspektion kan det være vanskeligt at afgøre, om en loftkonstruktion er luft- og damptæt. Særligt skal man være omhyggelig med at undersøge konstruktionsdetaljer, som kan være kritiske med hensyn til opstrømning af fugtig rumluft.

Undersøg derfor:

  • samlinger mellem dampspærrens baner
  • samlinger mellem bygningsdele
  • gennemføringer af rør, ventilationskanaler, el-installationer og skorstene
  • om dampspærren er perforeret, fx ved opsætning af listelofter.

Hvis den eksisterende dampspærre vurderes utilstrækkelig, opsættes ny dampspærre, der kan sikre luft- og damptæthed.

Hent mere viden i BYG-ERFA bladet ”Efterisolering af vandrette lofter - ventilerede tagrum” samt de byggetekniske temaer om:

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Illustrationer:
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Skimmelvækst på træmaterialer og undertag i et utilstrækkeligt ventileret tagrum

© www.byg-erfa.dk
Billedtekst: Utæthed mellem beboelse og tagrum på grund af dårlig tilslutning af dampspærre ved loftlem.