Pas på de tærede murbindere - Holdt jeres gavl i stormvejret – og kan den også holde i fremtiden?

I BYG-ERFA bladet ”Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning” gennemgås, hvordan bygningsejere, byggetekniske rådgivere og håndværkere kan udpege bygninger, der udgør en sikkerhedsrisiko – og risikoen er ikke kun forbundet med kraftigt stormvejr.
I erfaringsbladet beskrives hvilke ydermure, der er i risikoområdet, murværkets opbygning, særlige kendetegn, undersøgelser af bindernes tilstand og forslag til udbedring.

Storm, tærede murbindere og nedstyrtede mure
Under stormen for nylig faldt der pludselig 20 m2 af facaden ned fra en boligblok i Frederikshavn – hvor den umiddelbare årsag var gennemtærede murbindere.
Det var ikke et nyt og ukendt fænomen.
Efter stormen i 1999 undersøgte SBI en række nedstyrtede murværksgavle. Her kunne skaderne henføres til dels korrosion i varmforzinkede stålbindere dels manglende forankring af gavl i tagkonstruktion.
I 2003 væltede en skalmur på en bygning fra 1937 i København - uden forvarsel på en vindstille dag. Årsagen viste sig her at være nedbrudte messingbindere, som følge af at mørtlen var iblandet salt for at hindre frostskader.
Efterfølgende opfordrede Erhvervs- og Boligstyrelsen alle ejere af ældre bygninger med skalmur/hule mure til at få undersøgt behovet for udbedring af metalbindere i murværket.
I den forbindelse udsendte BYG-ERFA et erfaringsblad med angivelse af i hvilke bygninger, der er risiko for tærede bindere i murværket samt hvordan faren for nedstyrtning kan afhjælpes.
Ud over at beskrive metoder til at undersøge hvilken type bindere, der er anvendt i en given bygnings ydermur, beregning af bindernes restlevetid i hule mure og vurdering af behov for udbedring, angives også hvordan nye bindere kan eftermonteres i praksis.

Bemærk, at bygningsejerne har ansvaret for fx følgeskader på forbipasserende personer, og dermed også eventuelle behov for sikring af murværket og udbedring af defekte murbindere.


FAKTABOKS: Trådbinderes funktion
Trådbindere i skalmure og hule mure danner forbindelsen mellem formur og bagvæg, og deres funktion er:

  • at overføre vandrette kræfter, fx fra vindtryk og vindsug,
  • at være så fleksible, at de kan optage bevægelser som følge af, at formuren i højre grad end bagmuren udsætttes for temperatur- og fugtændringer,
  • at være holdbare.


FAKTABOKS: Bygninger i risikogruppen
Tærede trådbindere er knyttet til ydermure med ikke-korrosionsfaste trådbindere af messing eller varmforzinket stål. De forekommer i 2-etages bygninger opført i perioden 1900-1969 samt i 3-etages bygninger opført mellem 1900 og 1984. En-etagers bygninger anses ikke for problematiske.


Erfaringsbladet ”Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning” indgår i BYG-ERFAs temaer om:

På byg-erfa.dk vises indholdet i temamapperne samt resuméer af alle de nævnte BYG-ERFA blade – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.
 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Foto af frihugget trådbinder af varmforzinket stål i ældre murværk.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Foto af murværk med kopforbandt. Her er muligvis anvendt faste bindere. Derfor skal opmærksomheden især rettes på:

  • Øverste etage i ydermure på bygninger opført før 1984 med 2 etager.
  • Gavlmure uden – eller med kun få – muråbninger i bygninger med mere end 2 etager opført før 1969.
  • Ydermure med rent løberforbandt i bygninger opført før 1969.

Trådbindere

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Foto af murværk med rent løberforbandt.
Her er IKKE anvendt faste bindere – og kendskab til bindernes tilstand er vigtig.
Da det normalt er binderne i murens øverste etage, som betyder mest for en murs sikkerhed, er det vigtigst at kende bindernes tilstand her. 

 

Skema behov for undersøgelse af murværk vedr. trådbindere

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Figuren viser sammenhæng mellem opførelsestidspunkt, antal etager og behovet for nærmere undersøgelse af murværket. Det mørkt markerede felt angiver bygninger i risikogruppen - dvs. hvor bygningsejerne anbefales, at undersøge om ydermurene er opbygget som enten massiv mur, hul mur med faste bindere, hul mur med korrosionsfaste trådbindere - eller hul mur med ikke-korrosionsfaste trådbindere.
I sidstnævnte gruppe tages stilling til om – og hvor – der skal eftermonteres nye bindere.

 

Principskitse af hulmurskonstruktion

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Principskitse af hulmurskonstruktion, hvor der er eftermonteret ny rustfast murbinder.
Det er derfor normalt ikke nødvendigt at fjerne de oprindelige bindere, når der etableres nye.