Nyheder til værktøjskassen om undertage og tagkonstruktioner

Tag-seminar i Odense den 16. november 2010 om:

 • Tagrenovering og nye energikrav i BR10
 • DUKO som en del af byggeprocessen
 • Hjælpeværktøjet ”Godetage.dk”
 • Nedsænkede skotrender – eller ej
 • Tagventilation og udtørring
 • Renovering af ældre tagkonstruktioner
 • Brandforhold
 • Glasanvendelse i taget

Oplægsholderne vil med fokus på ”taget” fortælle om de nye krav i BR10 og nyt fra DUKO samt hvor der erfaringsmæssigt kræves særlig opmærksomhed – og hvordan både projekterende og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan bidrage til bedre tage.

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri, har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

Undertaget skal beskytte konstruktioner under tagdækningen mod regn, sne og kondensdryp.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse af tagkonstruktionen har gennem flere år medført problemer – og dermed også spørgsmål som fx:

 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget af undertag?
 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme - ved nybyggeri og renovering?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem undertaget og fx tagdækning, taghældning og -kompleksitet, klimapåvirkninger?
 • Hvordan påvirker de byggetekniske detaljer bygbarheden ved udførelsen?
 • Hvordan sikres et velfungerende tag, hvor materialerne - både under montering og i løbet af tagets levetid - har de nødvendige egenskaber, fx tilstrækkelig styrke, vandtæthed, diffusionsåbenhed, dimensions- og UV-stabilitet?

Udgangspunktet for eftermiddagens program er temamappen om "Undertage og tagkonstruktioner" [byg-erfa.dk/undertage], som udleveres til alle deltagere.

De fleste tagkonstruktioner skal ventileres for at undgå skimmelvækst, trænedbrydende svampe og andre fugtproblemer – uanset om der anvendes diffusionstæt, diffusionsåbent eller ingen undertag.

Derfor gennemgås de nye retningslinjer, som fx præciserer det hidtidige ”ventilationskrav på 1/500” - og hvad det betyder for fx ventilation under tagdækninger, anvendelse af insekt- og fuglenet, fugtpåvirkninger og fugtbelastningsklasser, damp- og lufttæthed samt den praktiske udformning, størrelse, antal og placering af ventilationsåbninger - for henholdsvis sadel- og pulttage.

De nye retningslinjer og konsekvenserne for udførelse af paralleltage, hanebåndslofter, skunk- og tagrum suppleres af erfaringer fra byggeriets aktuelle virkelighed, fx BR10, de nye energikrav, efterisolering ved renovering og restaurering, udførelse af skotrender, anvendelse af glas og brandforhold – en eftermiddag vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

Yderligere oplysninger og tilmelding på byg-erfa.dk/seminar-tagkonstruktioner

© www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

Oplæg ved:

Seminaret afholdes tirsdag den 16. november 2010, kl. 13-17 på Center for Bygningsrestaurering i Odense.

Deltagerpris (inkl. moms) kr. 1.875 – men kun kr. 1.500 for BYG-ERFAs abonnenter og medlemmer af Træsektionen i Dansk Byggeri.

Arrangeret af BYG-ERFA i samarbejde med Dansk Byggeri og DUKO.

 

Yderligere oplysninger

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.