Gå til hovedindhold

Murværksoverflader

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til faldforhold og afvisning af vand, der rammer bærebeslag.
Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen. I erfaringsbladet gennemgås reparationsmetoder og -materialer, samt hvor der…
Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer risiko for skader - såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede fuger og utilstrækkelig hærdning af kalk i mørtlen. I dette erfaringsblad gennemgås en række afsyringsskader på forskellige typer murværk…
De fleste bygninger har revner. Nogle er harmløse skønhedsfejl, mens andre er tegn på alvorlige fejl i den bærende konstruktion - og dermed af betydning for sikkerheden. Inden udbedring af revner er det derfor vigtigt, at årsagerne til revnerne er identificeret og - hvis nødvendigt -…
Fugt skader sjældent uorganiske materialer, men hvis de er opfugtede, er der risiko for skader på fugtfølsomme belægninger og behandlinger samt tilstødende trækonstruktioner. Derfor anvendes fugtmålinger i beton og murværk til at klarlægge skadeårsager, afsløre og bedømme risiko for fugt- og…
Udvendige bygningsoverflader beliggende i områder med lokalt fugtigt klima er ofte begroet med alger, lav eller mos. Begroningerne forekommer især på tagsten, facader og sokler.
Murværk med overfladelag af indfarvet mørtel er ofte behæftet med håndværksmæssige skønhedsfejl, så væggen fremstår meget spraglet. I bladet gennemgås, hvorfor farveforskellene opstår, og hvilke krav, der bør stilles til materialer og udførelse.
Murværk med kalkholdige mørtler kan få hvidlige misfarvninger og afskalninger efter opmuring, fugning eller overfladebehandling. Årsagen er ofte for langsom hærdning af mørtlen. I dette erfaringsblad gennemgås forudsætningerne for hærdningsprocessen som grundlag for forebyggende foranstaltninger og…
Der opstår ofte - især i udsatte miljøer - afskalninger fra mørtelfuger i udvendigt murværk.
Det er ikke ualmindeligt at se afskalninger på forholdsvis nyt murværk, der er overfladebehandlet med tynde mørtellag. Årsagen er ofte en kombination af forkerte materialer, forkert udførelse og et uheldigt tidspunkt for udførelsen - uden hensyntagen til særlige forhold i det miljø, der omgiver…
På murværk forekommer undertiden skæmmende, oftest hvidlige, udblomstninger i forbindelse med murværkets udtørring. Indledningsbilledet viser misfarvninger på murværkets nederste del fremkaldt af udfældede salte. Disse salte er ført frem til overfladen af opstigende grundfugt. I dette erfaringsblad…
I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling). Dette BYG-ERFA blad behandler skadeårsager og udbedring af skader.
Kalkning anvendes ofte til overfladebehandling af ældre huse. Men kalkbehandlingen viser sig i mange tilfælde at have en utilstrækkelig levetid. Den vil derfor kræve hyppige genbehandlinger, som kan medføre betragtelige udgifter til vedligeholdelse.
Maling af pudsede facader er både æstetisk og holdbarhedsmæssigt en god løsning i forbindelse med vedligehold af bygninger. Man oplever imidlertid tilfælde, hvor maling hurtigt skaller af eller hvor hele pudsflader løsner sig og falder af, selv på steder hvor pudsen har været fastsiddende i mange…

Videoklip

 

Andet lag sokkelpap, v. dørfalse og forankringsbånd. www.mur-tag.dk
Andet lag pap på sokkel, v. hjørner. www.mur-tag.dk
Blanding af mørtel i mindre mængder. www.mur-tag.dk
Ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Facadepuds. Københavns Murerlaug
Gamle håndværkstraditioner 1 - Kalk Københavns Murerlaug
Gamle håndværkstraditioner 2 - Gesimser Københavns Murerlaug
Hugning og klipning af sten. www.mur-tag.dk
Hjørne i stående fortanding. www.mur-tag.dk
Lodret fals, v. døre og vinduer. www.mur-tag.dk
Kalkning og kalkmælk. www.byggefilm.dk, 2010
Montage af tagrem. www.mur-tag.dk
Mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Oplægning af tegloverligger med TB-rende. www.mur-tag.dk
Oplægning af tegloverligger med pap som fugspærre. www.mur-tag.dk
Opmuring generelt. www.mur-tag.dk
Opmuring af bagmur fra sokkel. www.mur-tag.dk
Opmuring af formur fra sokkel. www.mur-tag.dk
Opmuring af sålbænk. www.mur-tag.dk
Opmuring når murværket ikke skal afsyres. www.mur-tag.dk
Opmuring med efterfølgende afsyring. www.mur-tag.dk
Opmuring skalmur - byggeskader. Københavns Murerlaug
Renovering af mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af ekspanderende fugebånd mellem vinduer og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af elastisk fuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Tillægsisolering og puds. Københavns Murerlaug
Udlægning af første lag sokkelpap. www.mur-tag.dk
Isolering af hus-facaden - intro.

 

Byggeanvisninger

Billedfrise

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dansk Byggeri

  • Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader. Dansk Byggeri, 2007

Dansk Standard - DS

Erhvervsskolernes Forlag

Københavns Murerlaug

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut - TI

Øvrige forlag

Organisationer mv.