Gå til hovedindhold

Murværkskonstruktioner

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
Murværk under opførelse har ringe styrke, især indtil mørtlen er hærdet. Der kan forekomme kollaps, hvis der ikke bliver udført en tilstrækkelig afstivning. I dette erfaringsblad beskrives, hvordan murede vægge af såvel mursten som blokke afstives midlertidigt, indtil de er afstivet af andre…
Dette erfaringsblad beskriver anvendelsesmulighederne for genbrugte mursten, og hvordan de gamle produktionsmetoder, den tidligere anvendelse og påvirkninger - sammen med nye byggeteknikker - giver begrænsninger i anvendelsen af stenene.
Konsoller i murværk er ofte placeret tæt ved hjørner, hvilket kan medføre revner i murværket. Erfaringsbladet illustrerer kompleksiteten ved anvendelse af murværk ophængt på konsoller. Det fremgår af bladet, at der ved projektering kræves en betydelig indsigt i både byggetekniske og statiske…
Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Rulskifte udsat for vejrlig er en sårbar konstruktion, og der ses ofte skader som følge af fejl ved projektering og udførelse. I bladet beskrives, hvordan…
I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn. I dette erfaringsblad gennemgås krav til murværk samt fugtisolering af dør-, vindues- og dilatationsfuger.
Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte. Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst i murværkets sten og fuger. I erfaringsbladet redegøres for årsager til skaderne, og hvordan…
Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder. For at undgå revnedannelser frarådes valg af stærkere mørteltype end murværket behøver af hensyn til de statiske forhold. I erfaringsbladet…
Uhensigtsmæssig udformning af sålbænke medfører ofte misfarvninger og skader på det underliggende murværk, fx udkrystalliserede salte, frostsprængte sten og fuger. I erfaringsbladet gennemgås typiske skader ved sålbænke udført af mursten (rulskifter), beton, klinker, skifer og metal samt hvor, der…
Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning, og der er mange års erfaringer for, at det oftest går godt. I erfaringsbladet gennemgås, dels hvor der kræves opmærksomhed ved de indledende undersøgelser og vurderinger af murværkets tilstand, dels hvordan en række typiske…
Da slagregn altid kan trænge gennem murværk, skal der sørges for afledning af vand fra murværket over muråbninger for fx vinduer og døre. Hvis der er en effektivt virkende fugtspærre (vandafledende lag) over murhullet, hindres vandet i at trænge ind i bygningen og opfugte fx vindueslysninger. I…
Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader. I erfaringsbladet gennemgås murbiernes særlige kendetegn, hvor der kræves opmærksomhed, samt hvornår og hvordan skader kan udbedres og forebygges.
Der er mange forskelligartede årsager til revner i bygninger - og selv erfarne byggeteknisk sagkyndige kan fejlbedømme årsagen til revnedannelser. Som støtte ved udførelse af bygningssyn og fastsættelse af årsager til revnedannelse gennemgås i dette erfaringsblad en række typiske eksempler fra…
Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab. Utæthederne kan desuden i uheldige tilfælde medføre fugtskader i de omgivende bygningsdele. I dette erfaringsblad gennemgås…
Efter stormen i 1999 undersøgtes [2] nedstyrtede murværksgavle, hvor årsagen kunne henføres til dels korrosion i varmforzinkede stålbindere dels manglende forankring af gavl til tagkonstruktion [3] .
Der ses ofte revner, afskalninger eller andre skader på murværk over vindues- og døråbninger. I mange tilfælde skyldes skaderne manglende forståelse for teglbjælkers funktion blandt såvel projekterende som udførende. I dette blad gennemgås både årsager til skaderne, og hvordan de undgås. Desuden…
Mange gavltrekanter suges ud eller trykkes ind under kraftige storme - ofte fordi de ikke er blevet ordentligt fastgjort til tagkonstruktionen. Dette blad præsenterer nogle skader fra decemberstormen i 1999, de konstaterede fejl og mangler samt nogle metoder til fastholdelse.
Murværk med kalkholdige mørtler kan få hvidlige misfarvninger og afskalninger efter opmuring, fugning eller overfladebehandling. Årsagen er ofte for langsom hærdning af mørtlen. I dette erfaringsblad gennemgås forudsætningerne for hærdningsprocessen som grundlag for forebyggende foranstaltninger og…
Ødelagte gavltrekanter er blandt de hyppigst forekommende stormskader på murede vægge. Her ses en gavltrekant udført som 1/2-stens mur, der er væltet ind mod gavlspæret under en storm. En utilstrækkelig fastholdelse af gavltrekanten har reduceret bæreevnen, og den meget kraftige vindlast har…
I ældre, murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden på grund af kapillarvirkningen bliver suget højt op i murværket.

Videoklip

 

Afrensning af underlag. Københavns Murerlaug
Andet lag pap på sokkel, v. hjørner. www.mur-tag.dk
Andet lag sokkelpap, v. dørfalse og forankringsbånd. www.mur-tag.dk
Blanding af mørtel i mindre mængder. www.mur-tag.dk
Ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Facadepuds. Københavns Murerlaug
Fugt og vandskader. Københavns Murerlaug
Gamle håndværkstraditioner 1 - Kalk Københavns Murerlaug
Gamle håndværkstraditioner 2 - Gesimser Københavns Murerlaug
Hjørne i stående fortanding. www.mur-tag.dk
Hugning og klipning af sten. www.mur-tag.dk
Hulmursisolering. Videncenter for energibesparelser i bygninger
Montage af tagrem. www.mur-tag.dk
Murede stik. www.byggefilm.dk
Mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Oplægning af tegloverligger med TB-rende. www.mur-tag.dk
Oplægning af tegloverligger med pap som fugspærre. www.mur-tag.dk
Opmuring af bagmur fra sokkel. www.mur-tag.dk
Opmuring af formur fra sokkel. www.mur-tag.dk
Opmuring af sålbænk. www.mur-tag.dk
Opmuring generelt. www.mur-tag.dk
Opmuring skalmur - byggeskader. Københavns Murerlaug
Renovering af mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af ekspanderende fugebånd mellem vinduer og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af elastisk fuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Reparation af bindingsværk. www.byggefilm.dk, 2010 
Revner i underlag. Københavns Murerlaug
Saneringspuds. Københavns Murerlaug
Smedede murankre. www.byggefilm.dk
Tillægsisolering og puds. Københavns Murerlaug
Trækning af pudset gesims. www.byggefilm.dk, 2010
Udførelse af puds og valg af materialer. Københavns Murerlaug
Udlægning af første lag sokkelpap. www.mur-tag.dk
Udskiftning af murværk. www.byggefilm.dk
Vurdering af underlag. Københavns Murerlaug

Byggeanvisninger

Billedfrise

Byggeskadefonden - BSF

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse - BvB

Dansk Byggeri

  • Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader. Dansk Byggeri, 2007

Dansk Standard - DS

Det Kongelige Danske Kunstakademi. Kunstakademiets Arkitektskole

Erhvervsskolernes Forlag

Fugebranchen - FSO

Københavns Murerlaug

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Teknologisk Institut - TI

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Øvrige forlag

Organisationer mv.