Monsterregn, flade tage og tagterrasser – forebyggelse af vandskader

Under kraftige regnskyl kan ofte samles store mængder regnvand på flade tage, tagterrasser og altaner, fordi afløbsmulighederne enten er tilstoppede, eller beregnet til helt andre nedbørsmængder.

Dette indebærer stor risiko for, at tagvandet finder andre – uhensigtsmæssige – veje væk fra tagbassinet, og fx medfører opfugtning af utilgængelige konstruktioner og oversvømmelser i bygningen.

Blandt de effektive, forebyggende foranstaltninger er etablering af kontrollerede nødafløb, fx i form af:

  • overløb fra tag- eller terrassekanten
  • særlige udspyere
  • mindst to afløbsbrønde. 

 

Vandafledning og inddækninger

På flade tage og terrasser med lukkede kanter, kan tilstopning af afløb og eventuelle udspyere medføre store vandansamlinger, og dermed såvel overbelastning af konstruktionen, som risiko for vandindtrængning ved fx inddækninger.

Derfor anbefales, at vand fra sådanne flade konstruktioner afledes til tagbrønde – der kan renses – og med et fald på tagfladen, som er mindst 1:100.

Tagbrønde skal placeres med hensyntagen til, at sne og is ved en ydervæg normalt vil tø først, dvs. at der er risiko for at vandet løber ind over inddækninger.

For at undgå tilfrysning kan tagbrønden eventuelt beskyttes ved brug af varmekabler.

Bemærk, at tagvandet frarådes afledt direkte ud over kanten, da vinden – uanset drypnæser og -kanter – ofte presser vandet ind mod væggen, så der er risiko for misfarvninger (og frostskader om vinteren).

Udspyere af metal kan korrodere, så der er risiko for at vandet løber ind i murkronen.

 

Bemærk, at tagbrønde jævnligt skal tilses og renses, så det sikres at afløbet fungerer efter hensigten.

Der kan eventuelt etableres „render“, så vandet ledes til afløb. Faldet i renden skal være mindst 1:100 – svarende til det krævede mindstefald i kasserender.

Generelt kan flade tage være en sårbar konstruktion, hvis taget ikke er udført korrekt. Det er derfor vigtigt at vælge løsninger, hvor risiko for svigt og skader er mindst mulig.

BYG-ERFA har udgivet flere erfaringsblade om forebyggende foranstaltninger – herunder korrekt etablering af nødafløb, spyer og andre overløbsforanstaltninger – i forbindelse med såvel nyt byggeri som renovering af eksisterende bygninger. En del af disse kan købet samlet i en temamappe om ”Flade tage” (omtales under byg-erfa.dk/flade-tage). Materialet suppleres af BYG-ERFAs temaer om:

 

 

I temaerne beskrives, hvad der kan gøres - når skaden er sket og fugten skal fjernes for at undgå generende skimmelvækst.

 

Hent illustration i høj opløsning (353 kb)

Billedtekst: Særlig tagbrønd med vandret udløb til af-løbsrør, som kan føres i isoleringen over lang afstand.(Illustration: www.byg-erfa.dk)

 

Hent illustration i høj opløsning (266 kb)

Billedtekst: Eksempel på faldopbygning ved hjælp af kileskåret isolering på et tag med indven-dig afvanding. (Illustration: byg-erfa.dk)

Hent illustration i høj opløsning (282 kb)

Billedtekst: Princip for kanalgennemføring med tag-dækning mod flange (til venstre) og med lodret inddækning mod kanal (til højre). (Illustration: www.byg-erfa.dk)

 

Hent illustration i høj opløsning (460 kb)

Billedtekst: Opbygning af kasserende. (Illustration: www.byg-erfa.dk)

Hent illustration i høj opløsning (322 kb)

Billedtekst: Tagventilator placeret i kasserende, så vandafledningen hæmmes, og inddækning af kasserende og karm vanskeliggøres. (Illustration: www.byg-erfa.dk)

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper og seminarer.