Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger

Erfaringsblad
(99) 99 09 21 (annulleret 17.11.2010)

Indhold

  • Indledning
  • Ventilation er nødvendig
  • Hvornår kommer der mug/skimmel på overfladerne

Billedet viser mug/skimmeldannelse på indersiden af en uisoleret, massiv teglstensydervæg. Sådanne forekomster vil kunne opstå i rum med utilstrækkelig isolering, opvarmning og ventilation, især på kuldebroer samt hvor fri luftcirkulation langs væggen forhindres af skabe, møbler etc.

Mug/skimmel vil kunne give anledning til lugtgener, indeklimagener og behov for gentagen rengøring eller overfladebehandling/tapetsering.

Bemærk at der ikke er forskel på begreberne mug og skimmel. Dog synes begrebet skimmel at være det mest anvendte i de senere år.

I dette blad omtales, hvornår der er risiko for, at fugt giver anledning til disse gener, og hvad der kan gøres for at de undgås.

Endelig omtales, hvorledes mug/skimmeldannelser kan fjernes.

Indledning

I de senere år er der konstateret stadig flere klager over fugt og mug/skimmel i almindelige boliger. Ofte kommer klagerne kort tid efter, at der er gennemført energibesparende foranstaltninger i form af isolering og vinduesudskiftning.
Umiddelbart kunne det derfor se ud som om, det var disse foranstaltninger, som havde givet anledning til generne. Dette er imidlertid ikke tilfældet, da risikoen for overfladekondens (eller høj relativ luftfugtighed ved kolde overflader) tværtimod formindskes, fordi den forøgede isolering giver anledning til en højere overfladetemperatur.
Når der alligevel opstår fugtgener, skyldes det, at der ofte sammen med isolering og især ved vinduesudskiftning sker en tætning af boligen, som medfører, at det naturlige luftskifte bliver for lavt og dermed at fugtindholdet i rumluften bliver for højt.
Det må på denne baggrund slås fast, at en bolig aldrig kan blive for godt isoleret, men den kan i forbindelse med energibesparende foranstaltninger blive for tæt.

 

Hvor kommer fugten fra?

Menneskelige aktiviteter som åndedræt, badning, tøjvask, madlavning etc. medfører, at der i en bolig med fire personer vil kunne produceres 10-15 liter vand, som tilføres rumluften i form af vanddamp.
For at undgå fugtproblemer er det nødvendigt med et luftskifte, som sikrer, at fugten fjernes i nogenlunde samme takt, hvormed den tilføres. Hertil kommer yderligere fugttilførsel fra f.eks. utætte installationer, gennemfugtede vægge og opstigende grundfugt.
Disse fugtkilder bør der naturligvis også gribes ind overfor i den udstrækning, det er muligt.

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger - side 1 Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger - side 2