Fuger

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade

PCB kan ikke ses, lugtes eller smages. Længere tids ophold i lokaler med PCB i indeluften kan indebære en helbredsrisiko. For at afgøre om indeluften i en bygning indeholder uacceptable mængder af PCB, kræves kemiske laboratorieanalyser af opsamlede luftprøver. Til brug for de indledende…
Ved opsætning/lægning af fliser kan bevægelser i underlaget medføre skader – og især i vådrum også følgeskader på omgivende bygningsdele. Årsagen er ofte, at underlaget er uegnet eller klargjort forkert, herunder at flisearbejdet er udført inden svind og krybning er overstået. Skader kan også…
I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn.
Mange revner i murværk skyldes forkert materialevalg, fx mørtel, samt utilstrækkelig hensyntagen til temperaturvariationer og nødvendige bevægelsesmuligheder. For at undgå revnedannelser frarådes valg af stærkere mørteltype end murværket behøver af hensyn til de statiske forhold. I erfaringsbladet…
Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til faldforhold og afvisning af vand, der rammer bærebeslag. 
Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med lufttæthedsundersøgelser og lufthastighedsmålinger.
Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader.
Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab.
I bygningsfacader ses ofte ældre løstsiddende, forvredne, misfarvede eller nedbrudte fugebånd, der kan medføre såvel opfugtning, vandskader, trækgener som risiko for råd og vækst af skimmelsvampe.
Der opstår ofte - især i udsatte miljøer - afskalninger fra mørtelfuger i udvendigt murværk.
Billedet til venstre viser brud/kohæsionsbrud i fugemasse med større bevægelser, end fugemassen kunne optage. Billedet til højre viser fugeslip/adhæsionsbrud på grund af utilstrækkelig afrensning og primning af kontaktflader før udfugning. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn…
I vådrum, hvor der anvendes pvc-banevarer, er tætheden af vægges beklædning og gulves belægning især afhængig af kvaliteten af svejsefugerne. De skal derfor udføres korrekt, som vist på billedet, så det sikres, at der ikke opstår utætheder, der kan medføre alvorlige følgeskader. Særligt udsatte er…
Det er let at udpege dårligt udført fugearbejde i billedet til venstre som årsag til f.eks. trækgener, varmetab og indtrængende vand.
I fugemassefuger kan der optræde og fugebrist som vist på henholdsvis venstre og højre billede. Disse to former for fugesvigt medfører sjældent skader på tilgrænsende bygningsdele, men kan f.eks. betyde trækgener og varmetab. Ydervægsfuger har begrænset levetid og skal derfor udskiftes, inden…

Videoklip

Ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Fuger - fugning (reparation). www.byggefilm.dk
Mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af ekspanderende fugebånd mellem vinduer og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af elastisk fuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Stopning og fugning af vinduer. www.byggefilm.dk

Byggeanvisninger

Billedfrise

Bygge & Anlæg - BAR

Byggeskadefonden - BSF

Dansk Standard - DS

Fugebranchen - FSO

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Øvrige forlag

Organisationer mv.